TCAS มีข้อสอบอะไรบ้าง อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องรู้

PANYA SOCIETY

TCAS มีข้อสอบอะไรบ้าง อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องรู้

ทำความรู้จักข้อสอบ TCAS

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek68 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS68 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบ TCAS68 มีข้อสอบอะไรบ้าง พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek68 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้ว่า TCAS68 มีข้อสอบอะไรบ้าง เพื่อให้พร้อมสอบได้ทันในอีก 1 ปี ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

ข้อสอบ TCAS

MENU

TGAT

สำหรับข้อสอบ TCAS หนึ่งในข้อสอบที่น้อง ๆ จะเจอก็คือ TGAT : ความถนัดทั่วไป (Thai General Apititude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 3 ส่วน โดยสามารถเลือกสอบเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบไว้ทั้ง 3 ส่วน เพราะส่วนมากจะใช้คะแนน TGAT รวม เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : เลือกแบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ TGAT ทั้ง 3 ส่วน มีดังนี้   

TGAT1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ

   จำนวนข้อ : 60 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลัก ลักษณะโจทย์จะเป็นบทสนนา การเติมเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ และการอ่านจับใจความ แบ่งเป็น 2 ด้าน

                       1.) ทักษะการพูด (Speaking Skill)

                       2.) ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
  

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดทักษะการคิด การจินตณาการ การหาความสัมพันธ์ และวัดตรรกะ และด้วยจำนวนข้อสอบที่เยอะแต่กลับมีเวลาทำน้อย จึงถือเป็น speed test เช่นกัน ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ด้าน

                       1.) ความสามารถทางภาษา

                       2.) ความสามารถทางตัวเลข

                       3.) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

                       4.) ความสามารถทางเหตุผล
  

TGAT3 : สมรรถนะการทำงาน

   จำนวนข้อ : 60 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ :

                        แบบที่ 1 : ข้อสอบ 1 ข้อ มี 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบได้หลายตัวเลือก ให้เลือกฝนเฉพาะตัวเลือกที่ถูก
                                 – ฝนตัวเลือกที่ถูก จะได้ 0.25 คะแนน
                                 – ไม่ฝนตัวเลือกที่ผิด จะได้ 0.25 คะแนน

                        แบบที่ 2 : เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยคะแนนจะลดหลั่นลงตามความถูกต้องของตัวเลือก ตั้งแต่ 0 – 1 คะแนน

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความคิด ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน การจัดการอารมณ์ และการอยู่รวมกับผู้อื่น โดยคำตอบไม่ได้มีผิดหรือถูกชัดเจน แต่จะให้คะแนนตามความเหมาะสมของตัวเลือกที่น้อง ๆ เลือก ซึ่งข้อสอบแบ่งเป็น 4 ด้าน

                       1.) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

                       2.) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

                       3.) การบริหารจัดการอารมณ์

                       4.) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

* คะแนน TGAT รวม จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ TGAT ทั้ง 3 ส่วน *

TPAT

อีกหนึ่งข้อสอบที่น้องจะเจอในการสอบ TCAS ก็คือ TPAT : วัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 5 ความถนัด โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามต้องการ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบเฉพาะความถนัดที่น้อง ๆ สนใจ เพราะคะแนน TPAT จะใช้กับคณะที่ต้องการความถนัดเฉพาะสาย เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : เลือกแบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ (ยกเว้น TPAT1 สอบแบบกระดาษเท่านั้น)

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ TPAT ทั้ง 5 ส่วน มีดังนี้ 

TPAT1 : ความถนัดแพทย์ (กสพท.)

   จำนวนข้อ : 140 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง 15 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก / ฝนรหัสคำตอบ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนสายแพทย์ นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ จรรยาบรรณแพทย์ การแก้ปัญหา และการคิดเชื่อมโยง (คล้าย GAT เชื่อมโยงแบบเดิม) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน

                       1.) เชาว์ปัญญา จำนวน 45 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที

                       2.) จริยธรรม จำนวน 75 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที

                       3.) เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที

TPAT2 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

   จำนวนข้อ : 150 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะด้านศิลปะต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน (สามารถเลือกสอบเฉพาะด้านที่สนใจได้)

                       1.) ทัศนศิลป์ จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                       2.) ดนตรี จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                       3.) นาฎศิลป์ จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

* คะแนน TPAT2 รวม จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ TPAT2 ทั้ง 3 ส่วน *

TPAT3 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

   จำนวนข้อ : 70 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความรู้เชิงกลและฟิสิกส์ ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการรู้ททันข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

                       1.) การทดสอบความถนัด (aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

                       2.) การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ การออกแบบ สีและความงาม โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และมิติสัมพันธ์

TPAT5 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

   จำนวนข้อ : 100 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเป็นครู นอกเหนือจากความรู้วิชาการ ได้แก่ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอยู่รวมกับผู้อื่น และทัศนคติที่เหมาะสมกับอาชีพครู โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

                       1.) ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู

                       2.) คุณลักษณะความเป็นครู

A-Level

อีกหนึ่งข้อสอบสำคัญที่น้องจะเจอในการสอบ TCAS ก็คือ A-Level : ข้อสอบวัดความรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 9 วิชา โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามต้องการ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบเฉพาะวิชาในสายที่น้อง ๆ สนใจ เพราะแต่ละคณะ จะใช้คะแนน A-Level เพียงไม่กี่วิชา (ยกเว้นสายแพทย์ ที่ใช้เกือบทุกวิชา) เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : แบบกระดาษ

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ A-Level มีดังนี้ 

A-Level Math1 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Math2 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Sci : วิทยาศาสตร์ประยุกต์

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

  รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 26 ข้อ / ข้อสอบ 1 ข้อ มี 3 ข้อย่อย จำนวน 4 ข้อ (ตอบถูกทั้ง 3 ข้อ ได้คะแนนเต็ม ตอบถูก 2 ข้อ ได้คะแนนครึ่งเดียว ตอบถูก 0 – 1 ข้อ ไม่ได้คะแนน)

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน และตีความโจทย์

A-Level Phy : ฟิสิกส์

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านฟิสิกส์ โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Chem : เคมี

   จำนวนข้อ : 35 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านเคมี โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Bio : ชีววิทยา

   จำนวนข้อ : 40 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 35 ข้อ / ข้อสอบ 1 ข้อ มี 3 ข้อย่อย จำนวน 5 ข้อ (ตอบถูกทั้ง 3 ข้อ ได้คะแนนเต็ม ตอบถูก 2 ข้อ ได้คะแนนครึ่งเดียว ตอบถูก 0 – 1 ข้อ ไม่ได้คะแนน)

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านชีววิทยา โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน และตีความโจทย์

A-Level Soc : สังคมศึกษา

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเน้นการตีความโจทย์

A-Level Thai : ภาษาไทย

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาไทย โดยเน้นการตีความโจทย์ สรุปใจความสำคัญ

A-Level Eng : ภาษาอังกฤษ

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

A-Level ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีให้เลือก 7 ภาษา (เลือกสอบได้เพียง 1 ภาษา) ได้แก่

                       – A-Level Fre : ภาษาฝรั่งเศส
                       – A-Level Ger : ภาษาเยอรมัน
                       – A-Level Jap : ภาษาญี่ปุ่น
                       – A-Level Kor : ภาษาเกาหลี
                       – A-Level Chi : ภาษาจีน 
                       – A-Level Bal : ภาษาบาลี
                       – A-Level Spn : ภาษาสเปน

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek68 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลข้างต้นที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากปีก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทางทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับข้อสอบ TCAS68 จะเห็นว่ามีข้อสอบเยอะมาก น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS68 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS68 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS68 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

💬 ปรึกษาแผนการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฟรี! คลิกเลย!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

ทำความรู้จักระบบ TCAS

TCAS มีกี่รอบอะไรบ้าง

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

TAG :

SHARE:

คอร์สเตรียมสอบ TCAS ENGLISH ไปกับ Panya Society By พี่ตวง

PACK TCAS ENGLISH !!!

PACK TCAS ENGLISH

 ● TGAT Eng + A-Level Eng ●

📓Promotion🔤

สมัครคอร์ส PACK TCAS ENGLISH
จากราคาเต็ม  8,000 บาท
🔥เหลือเพียง 2,490 บาท🔥

คอร์ส TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) 2,490 บาท

PACK TCAS ENGLISH

(TGAT Eng + A-Level Eng)

โดย พี่ตวง

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบทตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป
เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

เรียนภาษาในบริบท
ท่องศัพท์โดยมีบริบท
ตัวอย่างประกอบ
เรียนไวยากรณ์ แบบเข้าใจที่มาที่ไป เห็นตัวอย่างสถานการณ์การใช้
อ่านบทความในบริบทที่เราสนใจ”

✅ “ใช้” ภาษา
มากกว่า
❌ “ท่องจำ” ภาษา

 

1.

"Expression"

เข้าใจสถานการณ์
ศึกษาสำนวนภาษา
ใส่ประจุบทสนทนา
ประโยคคำถาม

2.

"Vocabulary"

ศึกษาที่มาที่ไป
รู้มิตร รู้ศัตรู
ดูเพื่อนสนิท

3.

"Reading"

อ่านคำถามก่อน
แยกน้ำออกจากเนื้อ
เลือกตัวตั้ง
อ่านลึก/ภาพรวม
เรียงลำดับ

4.

"Writing"

ดู Verb ก่อน
Parts of Speech
PANYA SOCIETY

คอร์ส TCAS ENGLISH By พี่ตวง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง
ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด
ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+
และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน
สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี
ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

จัดเต็มไปกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษจากประสบการณ์ของพี่ตวง ในคอร์ส PACK TCAS ENGLISH (TGAT Eng + A-Level Eng) ที่ครบที่สุด ช่วยนำทางให้น้อง ๆ เพิ่มคะแนน TCAS ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น TGAT และ A-Level ได้ 100+ และทำให้น้อง ๆ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดชีวิตแน่นอน สอนโดยอาจารย์ระดับเทพ พี่ตวง ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใคร ๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

VDO ตัวอย่างการสอน

บทเรียนทั้งหมด
 • CHECKLIST เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ A-Level English
 • เรื่องที่ Dek67 ต้องรู้ก่อนสอบ TGAT English
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 1 : Expression
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 2 : Vocabulary
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 3 : Reading
 • ทดลองเรียน เทคนิคเตรียมสอบ TCAS English 100+ Part 4 : Writing
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – Offering Help
 • ทดลองเรียน Part 1 : Expression – At a hospital
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Root word
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary – Crime & Punishment
 • ทดลองเรียน Part 2 : Vocabulary synnonym – สำคัญจำเป็น
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Sentence Types
 • ทดลองเรียน Part 3 : Reading – Connecting Ideas
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Popular Conjunctions
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Tense Overview
 • ทดลองเรียน Part 4 : Writing – Participle Overview
 • 0-1 GAT to TGAT
 • 0-2 9 gen to A-Level
 • Download E-Book
 • English A-Level Analysis
 • 1-1-1 Greeting/Introducing yourself
 • 1-1-2 Asking for a favor
 • 1-1-3 Asking for an opinion
 • 1-1-4 Offering Help
 • 1-1-5 Suggesting
 • 1-1-6 Making Invitation
 • 1-1-7 Showing concern
 • 1-1-8 Congratulationg
 • 1-1-9 Thanking/Saying sorry
 • 1-1-10 Idioms
 • 1-2-1 At a hospital
 • 1-2-2 At a restaurant
 • 1-2-3 At a library
 • 1-2-4 At a shop
 • 1-2-5 Making a phone call
 • 1-2-6 School assignment
 • 1-2-7 Job Interview
 • 1-2-8 At a hotel
 • 1.3. Question-responses
 • 1.3. Question-responses Exercises
 • 2.2.1 vis + แบบฝึกหัด
 • 2.2.2 tain + แบบฝึกหัด
 • 2.2.3 mal/bene + แบบฝึกหัด
 • 2.2.4 inter + แบบฝึกหัด
 • 2.2.5 scribe + แบบฝึกหัด
 • 2.2.6 cide + แบบฝึกหัด
 • 2.2.7 serve +แบบฝึกหัด
 • 2.2.8 veent +แบบฝึกหัด
 • 2.2.9 pose + แบบฝึกหัด
 • 2.2.10 spect + แบบฝึกหัด
 • 2.2.11 cede + แบบฝึกหัด
 • 2.2.12 mit + แบบฝึกหัด
 • 2.2.13 dict + แบบฝึกหัด
 • 2.2.14 press + แบบฝึกหัด
 • 2.2.15 Vocab – Health
 • 2.2.16 Vocab – Environment
 • 2.2.17 Vocab – Crime & Punishment
 • 2.2.18 สำคัญจำเป็น
 • 2.2.19 สบับสนุน / ขัดขวาง
 • 2.2.20 เพิ่มขึ้น / ลดลง
 • 2.2.21 พัฒนา / ทำลาย
 • 2.2.22 ใหญ่โต / เล็ก
 • 2.2.23 ยืนยัน / เลื่อน
 • 2.2.24 บังคับใช้ / ปฎิบัติตาม
 • 2.2.25 พยายามอย่างหนัก
 • 2.2.26 อันตราย / ที่มีพิษ
 • 2.2.27 เปิดตัว / ปล่อยออก
 • 2.2.28 TCASBooster_5. Part 2 Vocabulary_IM
 • 2.2.29 TCASBooster_6. Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • 2.2.30 TCASBooster_7. Part 2 Vocabulary_CUR
 • 2.2.31 TCASBooster_8. Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • 2.2.32 Vocabulary Cloze-text Practice 1
 • 2.2.33 Vocabulary Cloze-text Practice 2
 • 2.2.34 Vocabulary Cloze-text Practice 3
 • 3.1.1. Basic Sentence Structures
 • 3.1.2. Basic Sentence Structures Exercise
 • 3.2.1. Sentence Types
 • 3.2.2. Sentence Types Exercise
 • 3.3.1 Full stops
 • 3.3.2 Full stops Exercise
 • 3.3.3 Modifiers
 • 3.4.1. Connecting Ideas #1-3
 • 3.4.2. Connecting Ideas #4-6
 • 3.5.1. Questions to predict stories
 • 3.5.2. Paragraph Structures
 • 3.5.3. Skim VS Scan Reading
 • 3.5.4. Paraphrasing
 • 3.5.5. Exaggerating Choices
 • 3.6.1. Best/Title & Main Idea & Purpose Questions
 • 3.6.2. Fact Questions
 • 3.6.3. Inference Questions
 • 3.6.4. Reference Questions
 • 3.6.5. Vocabulary Questions
 • 3.6.6. Author’s Tone Questions
 • 3.7.1. Passage 1
 • 3.7.2. Passage 2
 • 3.7.3. Passage 3
 • 3.7.4. Passage 4
 • 4-1-1 Overview
 • 4-1-2 Noun
 • 4-1-3 Pronoun
 • 4-1-4 Verb
 • 4-1-5 Adjective
 • 4-1-6 Adverb
 • 4-1-7 Preposition
 • 4-1-8 Conjunction & Interjection
 • 4-1-9 Part of Speech Exercise
 • 4-2-1 Overview
 • 4-2-2 Countable/Uncountable
 • 4-2-3 Singular/Plural
 • 4-2-4 Quantifier
 • 4-3-1 Personal Pronoun
 • 4-3-2 Demonstrative Pronoun
 • 4-3-3 Indefinite Pronoun
 • 4-3-4 One/Another/Other
 • 4-4-1 Intro to Verb
 • 4-4-2 Verb Analysis
 • 4-5-1 Adjectives
 • 4-5-2 Emotional Adjectives
 • 4-5-3 Adverbs
 • 4-5-4 Comparison
 • 4-6-1 Overview
 • 4-6-2 Prepositions in Expression
 • 4-6-3 Preposition of Time
 • 4-6-4 Preposition of Place
 • 4-6-5 Preposition of Direction
 • 4-7-1 Overview
 • 4-7-2 Popular Conjunctions Group 1
 • 4-7-3 Popular Conjunctions Group 2
 • 4-7-4 Popular Conjunctions Group 3
 • 4-8-1 Tense Overview 1
 • 4-8-2 Tense Overview 2
 • 4-8-3 Present Tense
 • 4-8-4 Past Tense
 • 4-8-5 Future Tense
 • 4-8-6 Time Marker
 • 4-9-1 Passive Voice Form
 • 4-9-2 Intransitive verb
 • 4-9-3 Test Tips
 • 4-10-1 Common Rules
 • 4-10-2 Subject with Modifier
 • 4-11-1 Gerund
 • 4-11-2 Gerund VS Noun
 • 4-12-1 To Vinf
 • 4-12-2 To Vinf VS Gerund
 • 4-13-1 Vinf without to
 • 4-14-1 Overview
 • 4-14-2 Function
 • 4-14-3 Form
 • 4-15-1 Adjective Clause
 • 4-15-2 Noun Clauses
 • 4-16-1 Transition Words
 • 4-16-2 Parallel Structure
 • 4-17-1 Confusing Words Set 1
 • 4-17-2 Confusing Words Set 2
 • 4-17-3 Cloze Test Practice 05
 • 4-17-4 TCASBooster_21. part 4 Writing_Paragraph Structure
 • Download E-Book
 • Listening & Speaking : Short Conversation
 • Listening & Speaking : Long Conversation
 • Reading : Advertisements
 • Reading : Product/Service review
 • Reading : News report
 • Reading : Visuals
 • Reading : Articles (1)
 • Reading : Articles (2)
 • Writing : Cloze test (1)
 • Writing : Cloze test (2)
 • Writing : Cloze test (3)
 • Writing : Paragraph Organization
 • Introduction
 • Part 1 Expression 1-3
 • Part 2 Vocabulary_IM
 • Part 2 Vocabulary_CEIVE/CEPT
 • Part 2 Vocabulary_CUR
 • Part 2 Vocabulary_HOMO/IDEN/EQUI
 • Part 2 Vocabulary_เพิ่มขึ้น/ลดลง
 • Part 2 Vocabulary_ทำนาย,คาดการณ์/สะสม
 • Part 2 Vocabulary_Extra Exercises
 • Part 3 Reading_Reading Techniques 1-2
 • Part 3 Reading_Extra Exercises 1-2
 • Part 4 Writing_Pronoun
 • Part 4 Writing_Verb Analysis
 • Part 4 Writing_Participle
 • Part 4 Writing_Parallel Structure
 • Part 4 Writing_Cloze test
 • Part 4 Writing_Paragraph Structure

📓สิ่งที่จะได้รับ🔤

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

น้อง ๆ ม.6 #Dek68 ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS68 TGAT/A-Level ภาษาอังกฤษ

น้อง ๆ ที่ต้องการประหยัดเวลาเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับรถติด หรือเดินทางไกลไปเรียนตามสถาบันต่าง ๆ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

น้อง ๆ ที่ต้องการจัดสรรเวลาเรียนด้วยตัวเอง สามารถจัดตารางเรียนได้อย่างยืดหยุ่นตามเวลาที่สะดวก

📓Review🔤

ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ
ปุญญาภา มากคล้าย - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ความประทับใจที่มีต่อ Panya Society อย่างแรกเลยคือ ความใส่ใจของพี่ ๆ ที่มีต่อหนูค่ะ ไม่ว่าหนูจะมีปัญหาอะไรพี่ ๆ ก็พร้อมช่วยเหลือเสมอเลยแถมยังตอบข้อความเร็วมาก ๆ อีกด้วย รู้สึกประทับใจเรื่องนี้จริง ๆ ค่ะ ส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่ตวงมา รู้สึกว่าภาษาตัวเองพัฒนาขึ้นมากจริง ๆ ค่ะ ... ใช้ได้กับการสอบและการใช้ชีวิตเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่ ๆ และคุณครูทาง Panya Society ที่ช่วยสอนและให้กำลังใจจนสอบติดคณะที่หวังด้วยนะคะ Thank you so much 🌷💖🙇🏻‍♀️— สอบติด: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK66)

ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
ชญาภรณ์ ทาระพันธ์ (ชมพูเนตร) - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี● TCAS ENG + ไทย
Read More

“ที่เลือกเรียนปัญญาเพราะมีเพื่อนแนะนำมาค่ะ บอกว่าที่นี่สอนดี สอนเข้าใจ เลยลองมาเรียน แล้วก็พอเรียนไปเราก็เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ เรียนคอร์ส TCAS ภาษาไทย และ GAT ENGLISH เรียนที่ปัญญา รู้สึกชอบนะคะ ติวเตอร์สอนเข้าใจ สนุกไม่เครียดจนเกินไปแล้วเราสามารถที่จะจัดการเวลาในการเรียนได้เองในแต่ละวัน ... พี่ ๆ สอนเข้าใจค่ะ แล้วก็ไม่เครียด สนุกมากค่ะ สามารถเรียนเวลาไหนก็ได้ ขอบคุณพี่ ๆ ทีมงาน และติวเตอร์ที่ได้สอนหนูมาทุกท่านเลยนะคะ ทุกคนเป็นส่วนนึงที่ทำให้หนูประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” — สอบติด: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (DEK65)

สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ
สรณ์สิริกฤษฎิ์ ฉ่ำชะเอม (ติว) - โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่ราคาประหยัด กว่าหลาย ๆ ที่ครับ ชอบครับเพราะรู้สึกคุ้มค่า เเละเรียนสนุกครับ พี่ ๆ Tutor ใจดีเเละเก่งมาก พวกเขาสามารถทำเรื่องที่ซับซ้อนเเละยาก สนุกเเละง่ายมากขึ้น อีกทั้งไม่น่าเบื่อด้วยครับ เรื่องที่เรียนตรงกับข้อสอบ เพราะใช้ข้อสอบของหลาย ๆ ปีในการเรียน ง่ายต่อการจำ เพราะมีวิธีการจำหรือเทคนิคพิเศษที่ Tutor สอน คุ้มค่า ทั้งค่าคอร์สกับเวลาเรียน” ... สอบติด: วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อความยั่งยืน สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (DEK65)

ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี
ณิชกานต์ เลิศอัมพรวงศ์ (ปาน) - โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี ● TCAS ENGLISH
Read More

“ลองดูวิดีโอตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าพี่ติวเตอร์เข้ากับสไตล์ของเราค่ะ เลยเรียนคอร์ส Gat Eng ค่ะ รู้สึกว่าพี่ตวงสอนเข้าใจ ไม่อธิบายเร็วเกินไป แตกศัพท์เยอะมาก ๆ ค่ะ เรียนแล้วไม่เบื่อเลย สอนสนุก เอาใจใส่เด็กมาก ๆ เลยค่ะ อยากแนะนำให้น้อง ๆ มาลองเรียนกันดูนะคะ เรียนแล้วทำให้เราได้ฝึกทำโจทย์มากขึ้นค่ะ ได้ทบทวนในสิ่งที่เราลืมไปแล้ว ขอบคุณพี่ตวงมาก ๆ เลยนะคะ ... ที่ทำให้หนูเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม”— สอบติด: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEK65)

สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี
สุไรยา มาหิเละ (สุ) - โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ.ปัตตานี● TCAS ENGLISH
Read More

“รูปแบบการสอนหรือสไตล์ของทาง Panya Society มีความเป็นเอกลักษณ์ในตนเอง มีสื่อการสอนต่าง ๆ ทำให้เราได้มองภาพและแยกแยะได้อย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะคอร์ส Gat English ที่หนูได้ลงไว้เป็นคอร์สที่ดีมากและได้อะไรเยอะมาก ๆ จากคอร์สนี้คุ้มเกินราคามาก ๆ เลยค่ ชอบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่มีสื่อต่าง ๆ ระหว่างเรียนทำให้เพลิดเพลินและสนุก ... และได้อะไรหลายอย่างจากที่เรียนมา และสามารถนำสิ่งที่เรียนจริงไปใช้ในห้องสอบได้จริงด้วยค่ะ” — สอบติด: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา
ยศวดี เวชนิล (ฝน) - โรเรียนสตรียะลา จ.ยะลา● TCAS ENGLISH
Read More

“ที่นี่มีคอร์สเรียนในวิชาที่สนใจ มีรีวิวค่อนข้างเยอะและราคาคอร์สอยู่ในราคาที่เราจ่ายไหว ชอบที่ก่อนจะเฉลยจะจับเวลาให้เราทำเองก่อน และระบบที่เรียนสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก พี่ ๆ สอนเข้าใจมากเลยค่ะ ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามพี่ ๆ ตอบไวมากค่ะ สงสัยอะไรถามได้ตลอดพี่ ๆ แอดมินใจดีมากเลยค่ะ ขอบคุณ Panya นะคะที่สร้างคอร์สเรียนในราคาที่จับต้องได้ ... สำหรับเด็กซิ่วแบบหนูต้องลงเรียนหลายวิชา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การที่พี่ ๆ สร้างคอร์สที่ราคาจับต้องได้ทำให้หนูประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากเลยค่ะ” — สอบติด: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (DEK65)

Previous
Next
script
Read More

ทำความรู้จัก "พี่ตวง"

ตวงรัตน์ แสงโชติ

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

📓คอร์สเรียนแนะนำ🔤

มาติวกันเลยกับ อาจารย์ระดับเทพ

SHARE:

TCAS66 กสพท. คืออะไร? สอบวันไหน? กำหนดการ สมัครสอบแพทย์ กสพท. 66

PANYA SOCIETY

TCAS66 กสพท. คืออะไร? สอบวันไหน? กำหนดการ สมัครสอบแพทย์ กสพท. 66

TCAS66 COTMES Admission Cover

TCAS66 กสพท.

เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะครับสำหรับน้องๆมัธยมทุกคน ตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มกลับมามีการเรียนการสอน On-Site กันแบบ 100% กันเสียที หลังจากเรียนผ่านจอกันมาร่วมกว่า 2 ปี พี่ Panya Society ขอแสดงความดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับ ยังไงพี่เชื่อว่าการเรียนแบบเจอหน้ากันก็ต้องดีกว่าการเรียน Online อย่างแน่นอน

และหลังจาก TCAS65 ผ่านไป คราวนี้ก็เข้าสู่ TCAS66 กันแล้วนะครับ เด็ก #Dek66 หลายคนตอนนี้ก็คงเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือ หรือเตรียมตัวติวเพื่อสอบ TCAS66 กันแล้วใช่ไหมครับ ประกอบกับปีนี้ระบบ TCAS66 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้ง (ใครที่อยากรู้ว่า TCAS66 เปลี่ยนแปลงไปยังไงลองอ่านบทความเก่าๆ ของเราได้ที่นี่) ทำให้น้องๆ หลายคนคงต้องเริ่มเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

และแน่นอนว่าหนึ่งในคณะยอดนิยมตลอดกาลที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะสอบเข้าให้ได้ก็คือ.… ก็คือ.… คณะแพทยศาสตร์นั้นเองงงง!!! ทำให้นำไปสู่คำถามต่อไปว่า TCAS66 กสพท. ปี้นี้ถ้าอยากเข้าคณะแพทยศาสตร์จะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? วันนี้พี่ Panya Society ก็เลยจะมาไขข้อข้องใจให้กับน้องๆทุกคนที่อยากเป็นหมอกันครับ ถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลย…

กสพท.

ก่อนอื่นเลยน้องๆ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “กสพท.” ย่อมาจาก “กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย” ซึ่งประกอบไปด้วย 4 คณะดังนี้

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์

โดย กสพท. มีหน้าที่ออกข้อสอบ TPAT1 และร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยใน 4 คณะดังกล่าว โดยจะมีการคิดคะแนนของข้อสอบจากทั้ง 2 หน่วยงานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน คราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในระบบ TCAS66 การคัดเลือกเข้าสู่คณะของ กสพท. เหล่านี้น้องๆ จะต้องสอบวิชาอะไร รวมไปถึงหลักเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละวิชาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ากลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สายสุขภาพ TCAS66 (กสพท. 66)

TCAS66 (รอบ 3)

วิชาสอบ และหลักเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ กสพท. 66

จากตารางข้างบนพี่ Panya Society ต้องหมายเหตุให้น้องๆ เข้าใจด้วยว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการยื่นคะแนนรอบที่ 3 (Admission) ซึ่งจะเป็นรอบที่เปิดรับสมัครเยอะมากที่สุด ซึ่งถ้าหากเป็นรอบอื่นๆ ได้แก่ Portfolio, Quota หรือ Direct Admission อาจจะมีการใช้คะแนน TGAT หรือวิชาอื่นๆเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ดังนั้นพี่ Panya Society จึงอยากให้น้องๆทุกคนติดตามข่าวสารของ TCAS66 ไว้อย่างใกล้ชิด และถ้าหากทางกสพท. มีการประกาศข่าวสารอื่นๆ ออกมาในอนาคตพี่ Panya Society จะรีบนำมา Update ให้น้องๆทุกคนทราบอย่างแน่นอน

คราวนี้พี่ Panya Society ขอแถมในส่วนของกำหนดการต่างๆ สู่หนทางของการเป็นแพทย์ของน้องๆไว้ด้วยดังนี้ครับ

บทสรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหลักเกณฑ์ และกำหนดการของการสอบในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ของ TCAS66 พี่ Panya Society หวังว่าน้องๆ #Dek66 ที่ได้อ่านบทความนี้ไปคงจะได้ความเข้าใจ และได้แนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับการสอบต่างๆที่จะเกิดขึ้น และ ณ ปัจจุบันก็เริ่มมี Exam Blueprint ของบางวิชาออกมาให้ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถ้าหากหลังจากนี้ทาง ทปอ. มีการ Update Exam Blueprint วิชาอื่นๆ พี่ Panya Society ก็จะรีบนำมา Update ให้น้องๆแน่นอน รวมถึงหลักเกณฑ์ และกำหนดการต่างๆที่ทาง กสพท. จะประกาศออกมาในอนาคต ขอให้น้องๆ ติดตามเพจ Panya Society กันไว้ได้เลย

และสำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS66 พี่ PANYA SOCIETY ขอแนะนำคอร์ส “TCAS66 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS66 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS66 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ๆจะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Exam Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

     นอกจากนี้ PANYA SOCIETY ยังได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

VDO ตัวอย่างการสอน