สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

Forgot password

Or Sign in

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"
เคมี ม. 4 เทอม 1 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 88 lectures เวลา 19 ชั่วโมง
ดูสารบัญ ดูวิดีโอตัวอย่าง
฿5,000
฿1,690
สมัครเรียน
เคมี ม. 4 เทอม 1 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท
Last Updated May 8, 2024, 4:34 p.m.
88 lectures • 19 hours
ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)
ป.ตรี-เอกจุฬาฯ (รางวัลดร.แถบ นีละนิธิ)
สมัครเรียน
฿5,000
฿1,690
สิ่งที่จะได้รับหลังจากสมัครเรียน
เอกสารการเรียนส่งให้ถึงบ้าน
เรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 12 เดือน (จากวันที่ชำระเงิน)
 88 lectures เวลา 19 ชั่วโมง
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส เคมี ม. 4 เทอม 1 วิเคราะห์เก่ง แก้โจทย์เป็น เห็นเป็นภาพ โดยอาจารย์นัท

คอร์สนี้จะทำให้นักเรียนทุกคน ได้รู้ว่าวิชาเคมีไม่ใช่วิชาที่ยาก โดยครูนัทจะใช้วิธีการสอนที่จะพาน้องๆ ทุกคนสนุกไปด้วยกัน โดยครูจะสอนให้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการทำความเข้าใจเนื้อหาแต่ละส่วน โดยไม่เน้นการท่องจำ เนื้อหาในคอร์สนี้ ครอบคลุมเรื่อง ทักษะการปฏิบัติการทางเคมี แบบจำลองอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอน ตารางธาตุ สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ สารประกอบ ธาตุทรานซิชัน สารกัมมันตรังสี พันธะโลหะ พันธะไออนิก พันธะโคเวเลนซ์ โดยคุณครูจะใช้ตัวอย่างคำถามเพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น และเมื่อศึกษาบทเรียนจบลงไปในแต่ละหัวข้อย่อย ครูนัทก็ยังมีแบบทดสอบย่อย เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความเข้าใจของตัวเองในบทเรียนเป็นช่วงๆ พร้อมกับวิเคราะห์และเฉลยละเอียดในทุกข้อ รวมทั้งสอดแทรกเทคนิคการจำที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะทำให้น้องๆทุกคนมีความมั่นใจได้ว่า เราได้เรียนรู้และ เข้าใจได้มากขึ้น

อาจารย์ผู้สอน

อ.นัท หรือ ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษา อ.นัท มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากว่า 10 ปี อ.นัทจบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ โดยยังได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่นของ ดร.แถบ นีละนิธิ อีกด้วย ปัจจุบัน อ.นัทเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน

บทเรียนทั้งหมด
ปัญญาใส่ใจผู้เรียน
บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
ความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมี
10 นาที
ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติการเคมี
14 นาที
การวัดสารและอุปกรณ์ในการวัด
9 นาที
เลขนัยสำคัญ ตอนที่ 1
14 นาที
เลขนัยสำคัญ ตินที่ 2
12 นาที
หน่วยวัด
13 นาที
วิธีการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
20 นาที
แบบทดสอบท้ายบท
16 นาที
บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
โครงสร้างอะตอม
17 นาที
การทดลองหยดน้ำมัน
18 นาที
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
8 นาที
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 (ข้อ 1-11)
12 นาที
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 (ข้อ 12-20)
12 นาที
อนุภาคในอะตอม
13 นาที
ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์
7 นาที
แบบทดสอบชุด 2 (ข้อ 1-9)
12 นาที
ความเป็นคลื่นของแสง
12 นาที
การศึกษาสเปกตรัม
14 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ 1-7)
12 นาที
แบบทดสอบชุดที่ 3 (ข้อ 8-14)
12 นาที
การจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างง่าย
18 นาที
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
18 นาที
แบบฝึกหัดการจัดเรียงอิเล็กตรอน
16 นาที
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกและแบบทดสอบชุดที่ 4 (ข้อ 1-6)
13 นาที
แบบทดสอบ ชุุดที่ 4 (ข้อ 7-10)
12 นาที
แบบทดสอบ ชุุดที่ 4 (ข้อ 11-15)
5 นาที
บทเรียนเรื่องตารางธาตุ
13 นาที
บทเรียนเรื่องธาตุ representative (หมู่ A)
17 นาที
บทเรียนเรื่องขนาดอะตอมและขนาดไอออน ตอนที่ 1
17 นาที
บทเรียนเรื่องขนาดอะตอมและขนาดไอออน ตอนที่ 2
12 นาที
แบบทดสอบ ชุุดที่ 5 (ข้อ 1-9)
12 นาที
บทเรียนเรื่องพลังงานไอออนไนเซชัน (IE)
11 นาที
บทเรียนเรื่อง EA และ EN จุดเดือดจุดหลอมเหลว
8 นาที
บทเรียนเรื่องเลขออกซิเดชัน
12 นาที
แบบทดสอบเรื่อง สมบัติของธาตุ ชุดที่ 6 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-8)
11 นาที
แบบทดสอบเรื่อง สมบัติของธาตุ ชุดที่ 6 ตอนที่ 2 (ข้อ 9-17)
11 นาที
บทเรียนเรื่องสมบัติของธาตุหมู่หลัก
13 นาที
บทเรียนเรื่องสมบัติของธาตุหมู่ 17 (7A)
9 นาที
บทเรียนเรื่องสารประกอบคลอไรด์
4 นาที
บทเรียนเรื่องสารประกอบออกไซด์
5 นาที
แบบทดสอบเรื่องสารประกอบ ชุดที่ 7 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบเรื่องสารประกอบ ชุดที่ 7 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
9 นาที
บทเรียนเรื่องธาตุแทรนซิชัน ตอนที่ 1
12 นาที
บทเรียนเรื่องธาตุแทรนซิชัน ตอนที่ 2
13 นาที
แบบทดสอบเรื่องธาตุแทรนซิชัน ชุดที่ 8 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
18 นาที
แบบทดสอบเรื่องธาตุแทรนซิชัน ชุดที่ 8 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
14 นาที
ธาตุกัมมันตรังสี
17 นาที
ครึ่งชีวิต
9 นาที
ปฎิกิริยานิวเคลียร์
14 นาที
แบบทดสอบเรื่องธาตุกัมมันตรังสีชุดที่ 9 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
15 นาที
แบบทดสอบเรื่องธาตุกัมมันตรังสีชุดที่ 9 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-13)
20 นาที
บทที่ 3 พันธะเคมี
พันธะโลหะ
6 นาที
พันธะไอออนิก
17 นาที
แบบฝึกหัด การอ่านชื่อพันธะไอออนิก
13 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบไอโนนิก
17 นาที
สมบัติของสารประกอบไอโอนิก
17 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 10 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-6)
17 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 10 ตอนที่ 2 (ข้อ 7-13)
20 นาที
พันธะโคเวเลนต์
20 นาที
การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์
20 นาที
กฎออกเตต
9 นาที
resonance
12 นาที
พลังงานพันธะ
13 นาที
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์
11 นาที
ทฤษฎี VSEPR
15 นาที
แบบฝึกหัด VSEPR
31 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 11 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-5)
11 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 11 ตอนที่ 2 (ข้อ 6-10)
11 นาที
มุมพันธะของโคเวเวนต์
5 นาที
สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
17 นาที
เฉลยแบบฝึกหัดสภาพขั้ว
8 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 12 ตอนที่ 1 (ข้อ 1-4)
17 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 12 ตอนที่ 2 (ข้อ 5-8)
17 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 12 ตอนที่ 3 (ข้อ 9-12)
11 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 12 ตอนที่ 4 (ข้อ 13-18)
12 นาที
แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 12 ตอนที่ 5 (ข้อ 19-24)
12 นาที
ทดลองเรียน ฟรี !!! เคมี ม.4 เทอม 1
Preview
ทดลองเรียน บทนำ
2 นาที
Preview
ทดลองเรียน เลขนัยสำคัญ ตอนที่1
14 นาที
Preview
ทดลองเรียน เลขนัยสำคัญ ตอนที่2
11 นาที
Preview
ทดลองเรียน หน่วยวัด
12 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบฝึกหัด
16 นาที
Preview
ทดลองเรียน อนุภาคในอะตอม
13 นาที
Preview
ทดลองเรียน ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์
7 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบชุดที่ 2
7 นาที
Preview
ทดลองเรียน สภาพขั้วของโมเลกุล
12 นาที
Preview
ทดลองเรียน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
17 นาที
Preview
ทดลองเรียน แบบทดสอบเรื่องพันธะเคมีชุดที่ 12 ตอนที่ 5
6 นาที
Preview

Create Account
Already a member? Sign in

Register
Courses
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
About us

Contact us

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading