สงสัยตรงไหนถามได้เลย!
ทีมปัญญาวิชาการการันตีตอบทุกคำถาม ใน 24 ชม.
ถาม PANYACHAT

ลืมรหัสผ่าน

ใช้คูปองโค้ด
รับส่วนลดทันที 500 บาท เมื่อกรอกโค้ด "PANYASOCIETY500"

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

 1. ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
 2. ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
 4. ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)

 1. อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ได้รับทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ University of California, Los Angeles ทางด้านคณิตศาสตร์
 3. ปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
 4. นักเรียนโอลิมปิกปี พ.ศ.2545

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

 1. ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
 2. อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
 3. ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
 4. เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
 5. ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

 1. ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 2. บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
 3. อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
 4. วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
 5. วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์ (อ.ชาร์ป)

 1. นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 3. ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
 4. ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
 5. วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
 6. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาไทย (การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning)

ธราดล รานรินทร์ (อ.นิว)

 1. ปัจจุบัน เป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 2. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
 3. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 4. เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ “อาณาจักรโรมัน” และแฟนพันธุ์แท้ “เทพปกรณัมกรีก”

ตวงรัตน์ แสงโชติ (อ.ตวง)

 1. กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 3. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
 4. ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

ดร.ภาณุ ตรัยเวช (อ.ปลาทู)

 1. อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
 2. ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก 3 ปี (1996, 1997, 1998)
 3. อันดับ 1 ทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทยาศาสตร์ปี 2541
 4. ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ California Institute of Technology
 5. ปริญญาโท-เอกสาขาอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ University of California, Los Angeles

ดร.พีร์ จารุอำพรพรรณ (อ.พี)

 1. นักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. ปริญญาตรีสาขาชีวเคมีจาก University of Pennsylvania
 3. ปริญญาโท-เอกสาขาชีวเคมีจาก California Institute of Technology
 4. ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาและวัคซีน
 5. ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 6. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ (อ.นอต)

 1. ทำงานตำแหน่ง Software Engineer ที่ Google กว่า 10 ปี
 2. ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Electrical and Computer Engineering และ computer science ที่ Carnegie Mellon University ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. จบปริญญาเอกด้าน Artificial Intelligence (AI) พร้อมรางวัลนักเรียนดีเด่นจาก UCLA
 4. ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence (AI) ของอ.นอตได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557

ดร.อธิปัตย์ ธำรงธัญลักษณ์ (อ.ปิง)

 1. อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ได้รับทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ University of California, Los Angeles ทางด้านคณิตศาสตร์
 3. ปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง
 4. นักเรียนโอลิมปิกปี พ.ศ.2545

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค (อ.แชร์)

 1. ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
 2. อดีตเหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิก
 3. ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
 4. เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
 5. ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ (อ.นัท)

 1. ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 2. บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
 3. อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
 4. วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
 5. วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์ (อ.ชาร์ป)

 1. นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 3. ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
 4. ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
 5. วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
 6. วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาไทย (การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning)

วิษณุ ลือพงศ์พาณิชย์ (อ.ณุ)

 1. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 2. ที่ 2 สอบครูผู้ช่วย สนามสอบกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
 3. วิทยากรติว O-NET และ 9 วิชาสามัญ โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
 4. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขันความรู้ทางวิชาการ และความเป็นเลิศในรายวิชาสังคมศึกษา ทั้งกฎหมาย รัฐศาสตร์ พุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา

ธราดล รานรินทร์ (อ.นิว)

 1. อาจารย์ประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 2. ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา
 3. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชามัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) วิชาเอกสังคมศึกษาขั้นสูง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 4. เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ “อาณาจักรโรมัน” และแฟนพันธุ์แท้ “เทพปกรณัมกรีก”

ตวงรัตน์ แสงโชติ (อ.ตวง)

 1. กำลังศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 3. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินนานาชาติกว่า 6 ปี
 4. ติวเตอร์ภาษาอังกฤษประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี ที่เชื่อว่าภาษาเป็นทักษะ ใครๆ ก็เก่งได้แค่ฝึกฝนให้ถูกทาง

ดร.ภาณุ ตรัยเวช (อ.ปลาทู)

 1. อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์
 2. ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก 3 ปี (1996, 1997, 1998)
 3. อันดับ 1 ทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทยาศาสตร์ปี 2541
 4. ปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ California Institute of Technology
 5. ปริญญาโท-เอกสาขาอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ University of California, Los Angeles

ดร.พีร์ จารุอำพรพรรณ (อ.พี)

 1. นักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. ปริญญาตรีสาขาชีวเคมีจาก University of Pennsylvania
 3. ปริญญาโท-เอกสาขาชีวเคมีจาก California Institute of Technology
 4. ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักวิจัยด้านไวรัสวิทยาและวัคซีน
 5. ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 6. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ

นพ.จิรภัทร บุนนาค (อ.หมอไอซ์)

 1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปประจำโรงพยาบาลเอกชน
 2. ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ HealthTech ในบริษัทเอกชนด้าน IT
 3. ผู้ก่อตั้งและพัฒนาแอพแจ้งเตือนมลภาวะทางอากาศทาง Line
 4. อดีตตัวแทนประเทศไทย แข่งขันคณิตศาสตร์โลก International Mathematics Competition 2011 (IMC)
 5. ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างบัญชี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียน
คอร์ส
ทีมสอน
บทความ
FAQ
รีวิวคอร์สออนไลน์
เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Email: contact@panyasociety.com
LINE: @panyasociety
Tel: 082-986-9510

COPYRIGHT © 2019 Panya Society All rights reserved.
This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.
Loading