สำนวนคืออะไร?
ภาษิตคืออะไร?
คำพังเพยคืออะไร?

Panya Society

คำทับศัพท์ / ศัพท์บัญญัติ

Panya Society

แบ่งออกได้ 3 ประเภท
1. ประโยคแจ้งให้ทราบ
2. ประโยคถามให้ตอบ
3. ประโยคบอกให้ทำ

Panya Society

เหตุผล/(เหตุ) = เกิดก่อน

ข้อสรุป/(ผล)  = เกิดหลัง

Panya Society