ภาษาไทย -

การใช้คำภาษาต่างประเทศแทนคำไทย

โจทย์ที่พบบ่อย

  • ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำภาษาอังกฤษ
  • คำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนได้

การถ่ายถอดเสียงจากคำภาษาต่างประเทศ แล้วนำมาเขียนในรูปแบบของภาษาไทย เพื่อให้คนอ่านออกเสียงได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับภาษาเดิม

เช่น

Vote   =    โหวต

Coma  =  โคม่า

คำศัพท์จากภาษาต่างประเทศที่กำหนดโดยราชบัณฑิตยสถาน เพื่อใช้ในการเขียนเอกสารงานของราชการ โดยทั่วไปแล้วการสร้างคำมักจะสร้างแบบ สมาส

การสมาส คือ การนำคำยืมใน บาลี สันสกฤต นำมารวมกันเพื่อให้เกิดคำใหม่ขึ้นจัดเป็นการสร้างคำแบบ บาลี สันสกฤต

เช่น

Vision  =  วิสัยทัศน์

Symmetry  = สมมาตร

Crisis   =   วิกฤต

 Hypothesis  =  สมมุติฐาน