ภาษาไทย - เจตนาประโยค

ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร แบ่งออกได้ 3 ประเภท

1. ประโยคแจ้งให้ทราบ คือ ประโยคที่ผู้พูดต้องการส่งสารถึงผู้รับสารหรือผู้ฟังเพื่อให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระ (เเจ้งให้ทราบเฉยๆ)

เช่น

อีกไม่กี่เดือน เราจะสอบ GAT PAT แล้ว

ความฝันของฉัน คือ การได้เที่ยวรอบโลก

2. ประโยคถามให้ตอบ คือ ประโยคที่ผู้พูดใช้ประโยคคำถามเพื่อต้องการคำตอบจากผู้ฟัง (เป็นการถามเพื่อต้องการคำตอบ)

เช่น

ทำอย่างไรฉันถึงเรียนพิเศษบ้านได้ ?

เธอเรียนพิเศษที่ไหนอ่ะ ?

3. ประโยคบอกให้ทำ คือ ประโยคที่ผู้พูดใช้ถ้อยคำเชิงคำสั่ง ขอร้อง ตักเตือนให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม

เช่น

พี่เวียร์! ช่วยติวฟิสิกส์ให้เลิฟหน่อยจิ (เจตนาของร้อง)

เวลาจะเข้าห้องคนอื่น เคาะประตูด้วย! (เจตนาตักเตือน)

จารุกิตติ์ วิทยาปัญญานนท์

นิสิตทุนโปรแกรมเกียรตินิยม ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) วิชาเอกภาษาไทยขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ด้านการสอนและการเรียนรู้ MSc Education (Distinction) University of Bristol ประเทศอังกฤษ
ลำดับที่ 1 สอบแข่งขันรับราชการครูผู้ช่วยวิชาเอกภาษาไทย (ประจวบฯ) ประจำปี พ.ศ.2560
ผู้เขียนหนังสือเรียนภาษาไทย O-NET ทรูปลูกปัญญา และภาษาไทย วิชาสามัญ veo-online
วิทยากร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย โรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษาไทย (การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning)

SHARE: