รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบ

GAT/PAT 64

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564
รูปแบบประกอบด้วย 1. แบบปรนัย 2. แบบเลือกคำตอบแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน 3. แบบระบายคำตอบที่เป็นค่าตัวเลข 4. แบบอัตนัยตรวจด้วยคน 5. บทความให้อ่าน + ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก
จำนวนวิชา ได้แก่ GAT 1, GAT 2, PAT 1, PAT 2, PAT 3, PAT 4, PAT 5, PAT 6, PAT 7.1, PAT 7.2, PAT 7.3, PAT 7.4, PAT 7.5, PAT 7.6, PAT 7.7

-คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่-