สรุปสูตร - เคมี ม.4

ปริมาณสารสัมพันธ์และสารละลาย

เมื่อ

mol = จำนวนโมล
g = มวลของสาร มีหน่วยเป็น กรัม
MW = มวลโมเลกุล หรือ มวลอะตอมของสาร
N = จำนวนอนุภาคของสาร
V = ปริมาณแก๊ส มีหน่วยเป็น dm3 หรือ ลิตรที่ STP

เมื่อ

mol = จำนวนโมลของตัวถูกละลาย
MW = มวลโมเลกุลของตัวถูกละลาย
g = มวลเป็นกรัมของตัวทำละลาย
C = ความเข้นข้น ในหน่วย mol/dm3
V = ปริมาตร มีหน่วยเป็น cm3 หรือ mL

เมื่อ

MW = มวลโมเลกุลของตัวถูกละลาย
W1  = มวลของตัวถูกละลาย มีหน่วยเป็น กรัม
W2 = มวลของตัวทำละลาย มีหน่วยเป็น กรัม

เมื่อ

C1, C2 = ความเข้มข้นของสารละลายก่อนและหลังเจือจางตามลำดับ
V1, V2 = ปริมาตรของสารละลายก่อนและหลังเจือจางตามลำดับ

เมื่อ

CรวมVรวม = ความเข้มข้นและปริมาตรของสารละลายที่เราจะเตรียม
Cn = ความเข้มข้นของสารละลายชนิดต่าง ๆ
Vn = ปริมาตรของสารละลายชนิดต่าง ๆ

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)