สรุปสูตร - เคมี ม.5

กรด-เบส

1. พอดีจุดยุติ

aCaVa  =  bCbVb

2. เกินจุดยุติ

Ca, Cb = ความเข้มข้นของสารละลายกรดและเบส ตามลำดับ (mol/L)
VaVb = ปริมาตรของสารละลายกรดและเบส ตามลำดับ (cm3)
a = จำนวน H3O+ ที่แตกตัวได้จากกรด 1 โมล
b = จำนวน OH ที่แตกตัวได้จากเบส 1 โมล

1. บัฟเฟอร์กรดอ่อน + เกลือของกรดอ่อน

2. บัฟเฟอร์เบสอ่อน + เกลือของเบสอ่อน