สรุปสูตร - เคมี

กรดและเบส

การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่ แตกตัว 100%

Kw  =  [H3O+][OH]  =  1.0 x 10-14      
Kw  =  Ka x Kb

[H+]  =  10-pH 
pH  =  -log[H+]
pOH  =  -log[OH
[H+][OH]  = 1.0 x 10-14
pH  =  14 – pOH

pH  =  -log[H+]

pOH  =  -log[OH

aCกรดVกรด  =  bCเบสVเบส

1. การไทเทรตกรดแก่ - เบสแก่

pH = 7

2. การไทเทรตกรดอ่อน - เบสแก่

3. การไทเทรตกรดแก่ - เบสอ่อน

4. ไทเทรตกรดแก่ - เบสแก่ เกินจุดยุติ หรือมีกรดแก่เหลือ

pH  =  -log[H+

5. ไทเทรตกรดแก่ - เบสแก่ เกินจุดยุติ หรือมีเบสแก่เหลือ

pOH  =  -log[OH

1. การผสมระหว่างกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน (คู่เบส)

2. การผสมระหว่างเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อ (คู่กรด)

3. การผสมระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่ (กรดอ่อนเหลือ)

4. การผสมระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน (เบสอ่อนเหลือ)

ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์

ปริญญาตรี โท เอก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บัณฑิตศึกษาปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่น (รางวัล ดร.แถบ นีละนิธิ)
อาจารย์พิเศษ วิชาเคมี ห้องเรียนพิเศษ gifted โรงเรียนมัธยม
วิทยากรรับเชิญ เตรียมสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย
วิทยากรรับเชิญเตรียมสอบ PAT2 และ วิชาสามัญ (เคมี)