สรุปสูตร - เคมี

ปริมาณสารสัมพันธ์

C1 x V1 = C2 x V2
Ctot Vtot = C1 V1 + C2 V2 + C3 V3 + …

∆T  =  m•Kb
∆Tf  =  m•Kf

∆T  =  i•m•Kb
∆Tf  =  i•m•Kf

aA + bB  →  cC + dD