สรุปสูตร - เคมี

สมดุลเคมี

aA + bB ⇌ cC + dD

1. ค่า K ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนค่า K ก็จะเปลี่ยน
2. ถ้านำ n มาคูณสมการเดิม ค่า K ใหม่จะเท่ากับ Kn
3. ถ้าเขียนสมการกลับกัน ค่า K ก็จะกลับเศษเป็นส่วน
4. ถ้าสมการมาบวกกัน ค่า K ใหม่ เท่ากับผลคูณของค่า K ของปฏิกิริยาย่อย ๆ
5. ถ้าสมการมาลบกัน ค่า K ใหม่ เท่ากับผลหารของค่า K ของปฏิกิริยาย่อย ๆ

Kp  =  Kc(RT)∆n