สังคม - ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ

●รูป หมายถึง ส่วนที่เป็นร่างกาย และอวัยวะทั้งหมด

●เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ หมายถึง ดวงจิต 

เวทนา คือ สุข ทุกข์

สัญญา คือ จำได้หมายรู้

สังขาร คือ สิ่งปรุงเเต่งจิตให้อยากทำดี ทำชั่ว

วิญญาณ คือ สิ่งที่ต่อตรงมาจากรูป อวัยวะ เป็นเหมือนทวารของสิ่งที่อยู่ภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในดวงจิตของเราทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส

ตัวอย่าง

โจทย์ การรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ในขันธ์ 5 คือข้อใด

1. จิต
2. เวทนา
3. สังขาร
4. วิญญาณ

ตอบ  4. วิญญาณ