สังคม - ภูมิลักษณ์ประเทศไทย

ลักษณะการแบ่งภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ จะต้องแบ่งเป็น 6 ภาค

ภาคเหนือ ลักษณะ เทือกเขาใหญ่ เเม่น้ำ ทีราบระหว่างภูเขา

ภาคอีสาน ลักษณะ  ที่ราบกว้างใหญ่

ภาคตะวันตก ลักษณะ เทือกเขา และที่ราบเล็กๆ

ภาคกลาง ลักษณะ ที่ราบลุ่ม แม่น้ำกว้างใหญ่

ภาคตะวันออก ลักษณะ ที่ราบลุ่มขนาใหญ่ และเทือกเขาเล็กๆ

ภาคใต้ ลักษณะ เทือกเขาและที่ราบชายฝั่งเล็กๆ

ตัวอย่าง

โจทย์ เขตภูมิลักษณ์ที่เป็นทิวเขาและที่ราบระหว่างภูเขา หมายถึงภาคใดของประเทศไทย

1. ภาคใต้

2. ภาคเหนือ

3. ภาคกลาง

4. ภาคตะวันออก

ตอบ 2. ภาคเหนือ