สังคม - หน้าที่พลเมือง

ตัวอย่าง

โจทย์ การที่นายดำหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแสดงว่านายดำขาดความตระหนักถึงสิ่งใด

1. สิทธิของพลเมือง

2. หน้าที่ของพลเมือง

3. เสรีภาพของพลเมือง

4. ความเสมอภาคของพลเมือง

ตอบ 2. หน้าที่ของพลเมือง

1. สิทธิของพลเมือง                

สิทธิ คือ Right อำนาจที่มาจากการทำหน้าที่     

2. หน้าที่ของพลเมือง       

หน้าที่ คือ สิ่งที่ต้องทำ ถ้าเป็นพลเมืองหรือมีตำแหน่งนั้นๆ   

3. เสรีภาพของพลเมือง

เสรีภาพ คือ อิสระของคน เเต่ไม่ละเมิดผู้อื่น

4. ความเสมอภาคของพลเมือง

ความเสมอภาค คือ ความเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเท่าเทียมกัน

การเสียภาษี เป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ทุกคนในประเทศต้องช่วยกันดูแลรัฐ หากทุกคนหลีกเลี่ยงการเสียภาษี รัฐจะไม่มีเงินในการดูแลประเทศ ดังนั้นการเสียภาษี คือ หน้าที่ของพลเมือง