เคมี - ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (electrochemical reaction)

เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนโดยเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้า หรือ ให้กระแสไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction)

หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีทั้งการให้และการรับอิเล็กตรอน ประกอบไปด้วย 2 ปฏิกริยา คือ ปฏิกิริยารีดักชัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ปฏิกิริยารีดักชัน

คือ ปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน สารที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน เรียกว่า ตัวออกซิไดส์

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

คือ ปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน สารที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน รียกว่า ตัวรีดิวซ์

วิธีจำ

รีดักชัน รับอิเล็กตรอน ลดเลขออกซิเดชัน เรียกสารตั้งต้นที่รับว่า ตัวออกซิไดซ์

ออกซิเดชัน ให้อิเล็กตรอน เพิ่มเลขออกซิเดชัน เรียกสารตั้งต้นที่ให้ว่า ตัวรีดิวซ์