เคมี - เซลล์เชื้อเพลิง

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเบส (Alkaline Fuel Cells, AFC)


ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือไพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอิเล็กโทรไลต์

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเกลือคาร์บอเนตหลอมเหลว (Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC)

เซลล์เชื้อเพลงโพรเพน-ออกซิเจน