เคมี - เทคนิคการคำนวณ กรดผสมเบส

การผสมกันของ กรด – เบส มี 3 กรณี

1. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาพอดีกัน (การไทเทรต)

จะได้

เมื่อ

a คือ จำนวนครั้งการแตกตัวของ  H+
b คือ จำนวนครั้งของการแตกตัวของ OH

2. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาแล้ว

2.1 กรดแก่เหลือ ใช้สูตร

2.2 เบสแก่เหลือ ใช้สูตร

3. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาแล้ว

3.1 กรดอ่อนเหลือ (บัฟเฟอร์กรด)

*หมายเหตุ

[เกลือ] =

3.2 เบสอ่อนเหลือ (บัฟเฟอร์เบส)

*หมายเหตุ

[เกลือ] =