ขันธ์ 5 คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ

Panya Society

Share on facebook
Share on twitter

หน้าที่ คือ สิ่งที่ต้องทำ ถ้าเป็นพลเมืองหรือมีตำแหน่งนั้นๆ  

Panya Society

Share on facebook
Share on twitter

เสถียรภาพ คือ ความมั่นคง

Panya Society

Share on facebook
Share on twitter

ลักษณะการแบ่งภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ จะต้องแบ่งเป็น 6 ภาค…

Panya Society

Share on facebook
Share on twitter

ถ้าสิ่งที่นำเสนอออกมาสามารถตรวจสอบได้จริงๆ มีหลักฐานฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกัน จึงจะสามารถเชื่อได้…

Panya Society

Share on facebook
Share on twitter