ขันธ์ 5 คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ

Panya Society

หน้าที่ คือ สิ่งที่ต้องทำ ถ้าเป็นพลเมืองหรือมีตำแหน่งนั้นๆ  

Panya Society

เสถียรภาพ คือ ความมั่นคง

Panya Society

ลักษณะการแบ่งภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ จะต้องแบ่งเป็น 6 ภาค…

Panya Society

ถ้าสิ่งที่นำเสนอออกมาสามารถตรวจสอบได้จริงๆ มีหลักฐานฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกัน จึงจะสามารถเชื่อได้…

Panya Society