สรุปสูตร - ฟิสิกส์

คลื่น

v = fλ

การสะท้อน :

มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน

การหักเห :

การแทรกสอด :

|S1P – S2P| = dsinθ =

- ปฏิบัพเฟสตรง, บัพเฟสต่างกัน 180 องศา

|S1P – S2P|  =  nλ, n = 0, 1, 2, …

- บัพเฟสตรง, ปฏิบัพเฟสต่างกัน 180 องศา

|S1P – S2P|  = 

n =  1, 2, …

การเลี้ยวเบน :

บัพ wsinθ = nλ, n = 1, 2, ...

คลื่นนิ่ง ปฏิบัติถึงปฏิบัพ =

ความถี่สูง :

เสียงสูง

V ในอากาศ =

= 331 + 0.6t

การหักเห :

กำทอนท่อปลายเปิด Antinode ปิด Node

บีท fb =

 |f1 – f2| ความถี่เสียง =

ความดัง :

ระดับความเข้ม :

Doppler :

เข้าหา o + s -

Shock Wave:

ความเร็วในสุญญากาศ :

 c = 3 x 108 m/s

หักเห :

f + กระจกเว้า, เลนส์นูน

s + วางหน้ากระจก, เลนส์

s' + ภาพจริง

ความสว่าง :

F = 4πI,