สรุปสูตร - ฟิสิกส์

ฟิสิกส์อะตอม และ

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Thompson :

ของ Electron

Millikan :

qE = mg หยดน้ำมัน

Bohr :

Planck :

E = nhf

Photoelectric :

eVs   =  hf – W

de Broglie :

Heisenberg :

รังสี :

γ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

กัมมันตภาพ :

ครึ่งชีวิต :

Einstein :

E = mc2

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างมวล =

Δm x 931 MeV