สรุปสูตร - ฟิสิกส์

ไฟฟ้า

แรงระหว่างประจุ :

สนาม (แรงต่อประจุ) :

พลังงานศักย์ไฟฟ้า :

ศักย์ไฟฟ้า :

แผ่นคู่ขนาน :

ΔV = Ed

ตัวเก็บประจุ :

Q = CV รูปทรงกลม

พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ :

กระแสไฟฟ้า :

ความต้านทานในตัวนำ :

ตัวต้านทาน :

V = IR

กำลังไฟฟ้า :

อนุกรม :

R = R1 + R2 + …

ขนาน :

C = C1 + C2 + …

ขดลวดเหนี่ยวนำ L เหมือน R

Galvanometer ทำ V ต่ออนุกรม, I ต่อขนาน

แรงแม่เหล็กทำต่อประจุ :

F = qvBsinθ

ประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลม :

แรงแม่เหล็กที่ทำกับกระแส :

F = ILBsinθ

แรงระหว่างสายไฟ 2 เส้น :

ไฟฟ้ากระแสสลับ :

ตัวเก็บประจุ :

ลวดเหนี่ยวนำ :

ต่ออนุกรม :

ต่อขนาน :

Pmax = VmaxImaxcosΦ  Pav= VrmsIrmscosΦ

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม

SHARE: