คลังข้อสอบฟิสิกส์

○ คนมวล 60 กิโลกรัม นอนอยู่บนเตียงนอนที่มีมวล 100 กิโลกรัม โดยมีฟูกหนา 0.25 เมตร กั้นตัวคนกับเตียงนอนอยู่ ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลของคนกับเตียงนอนนี้มีค่าเท่ากับเท่าไร

วิธีทำ
ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวล หาได้จากสูตร

ดังนั้น ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลของคนกับเตียงนอนนี้ = 6.4032 x 10-6 N

○ วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 10 กิโลกรัม วางอยู่นิ่งบนพื้นลื่น เมื่อออกแรงคงที่ค่าหนึ่ง กระทำกับวัตถุนี้เป็นเวลา 5 วินาที จะทำให้วัตถุมีความเร็วเป็น 25 เมตรต่อวินาที แล้วแรงที่มากระทำมีค่าเท่าไร

วิธีทำ
จากความเร่ง

จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันข้อที่ 2

ดังนั้น แรงที่มากระทำมีค่า 50 N

○ นักเรียนคนหนึ่งใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ทรงกลมลูกหนึ่งได้ 20.10 cm เขาควรรายงานผลการคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลมนี้เป็นเท่าใด กำหนดให้ค่า = 3.14 (ข้อสอบ PAT2 - 59)

1. 1,268.59 cm2
2. 1.27 x 103 cm2
3. 1.269 x 103 cm2
4. 5,074.37 cm2
5. 5.074 x 103 cm2

วิธีทำ
รัศมีของทรงกลม

การหารด้วยค่าคงที่ไม่ทำให้เลขนัยสำคัญเปลี่ยนไป รัศมีของทรงกลม = 10.05 cm

พื้นที่ผิวทรงกลม  A

= R2

= 4(3.14)(10.05)2

= 1,268.5914 cm2

เลขนัยสำคัญเท่ากับตัวเลขที่มีนัยสำคัญน้อยสุดของตัวเลขที่นำมาคูณ
ซึ่งเลขที่นำมาคูณมีเพียง R = 10.05 ซึ่งมีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว

ดังนั้น ต้องรายงานเป็น 1.269 x 103 cm2

SHARE: