พี่แชร์ ฟิสิกส์ ตั้งข้อสังเกตข้อสอบแนวใหม่จาก สสวท. พบประเด็นสำคัญ 10 อย่างของข้อสอบ TCAS65 วิชาฟิสิกส์ แนวใหม่ ที่ DEK65 ไม่รู้ ไม่ได้จริง ๆ…

GAT English Part 1 : Conversation 15 ข้อ
GAT English Part 2 : Vocabulary 10 ข้อ
GAT English Part 3 : Reading 15 ข้อ
GAT English Part 4 : Writing 15 ข้อ…

รูปแบบและจำนวนข้อสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564…

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564…

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบวิชาสามัญ ประจำปี 2564 …

รายงาน Score Distribution การสอบวิชาสามัญ ประจำปี 2564…

ลักษณะของข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์
แนวข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ม.4 – ม.6
เทคนิคการทำข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์…

สถิติข้อสอบวิชาสามัญ เคมี
เทคนิคการทำข้อสอบวิชาสามัญ เคมี…

GAT คือ การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test)
PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test)…

รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564…

ผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564…

รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ประจำปี 2564 (มีนาคม 2564)…

เรื่องที่ออกสอบมากที่สุดของ PAT 2 วิชาฟิสิกส์…

เรื่องที่ออกสอบมากที่สุดของ PAT 2 วิชาเคมี…

เฉลยข้อสอบ ONET’64 วิชาเคมี โดย พี่นัท…

รวมคลังข้อสอบฟิสิกส์…

รวมคลังข้อสอบวิชาภาษาไทย
(วิชาสามัญ, ONET)…

รวมคลังข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
(วิชาสามัญ, ONET)…

สถิติข้อสอบ BMAT section 2 รวบรวมจากข้อสอบปี 2009-2020 ทั้งนี้ หากในอนาคตโรงเรียนได้รับข้อมูลเพิ่มเติม สถิติอาจเปลี่ยนแปลงไปจากนี้…

รวมคลังข้อสอบ BMAT (Past papers) ในปี 2020 ทั้ง 3 sections
1. Thinking skills
2. Scientific Knowledge and  Applications 
3. Writing Task…

รวมคลังข้อสอบ BMAT (Past papers) ในปี 2019 ทั้ง 3 sections
1. Thinking skills
2. Scientific Knowledge and Applications 
3. Writing Task…

SHARE: