ฟิสิกส์ - กฎของโอห์ม

เมื่ออยู่ที่อุณหภูมิหนึ่ง กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนำนั้น

โดยจะได้สูตรว่า

โดยที่

V = ความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนำ
I = กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ
R = ความต้านทาน ซึ่งเป็นค่าคงที่จากกฎของโอห์ม

ความต้านทาน (R) มีหน่วยคือ โอห์ม (Ω)

เมื่อมีลวดต้านนำเส้นหนึ่ง ความต้านทานของลวดตัวนำนั้นจะแปรผันตรงกับความยาวของลวดตัวนำ (L) และแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ (A)

จากที่กล่าวมาจะได้สูตรว่า

โดยที่

R = ความต้านทานของลวดตัวนำ
ρ = สภาพต้านทานของลวดตัวนำ
L = ความยาวของลวดตัวนำ
A = พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ