ฟิสิกส์ - การวัดเชิงฟิสิกส์

การวัดจะสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ แต่การอ่านค่าที่ได้จากเครื่องมือจะมีหลักในการดู ดังนี้

– อ่านค่าจากเครื่องมือตามความละเอียดของเครื่องมือ
– ประมาณตัวเลขเพิ่มตามความละเอียดจากเครื่องมือเพิ่มอีกหนึ่งหลักตามความสามารถของผู้อ่านค่า

Ex.1

– อ่านค่าจากเครื่องมือได้ประมาณ 52 กว่าๆ
– ประมาณตัวเลขเพิ่มความละเอียดอีกหนึ่งหลักได้ เช่น 52.1, 52.2, 52.3 แล้วแต่การประมาณของผู้อ่านค่า

Ex.2

– อ่านค่าจากเครื่องมือได้ประมาณ 30 เกือบ 40
– ประมาณตัวเลขเพิ่มความละเอียดอีกหนึ่งหลักได้ เช่น 36, 37, 38 ค่าที่ตอบขึ้นอยู่กับการประมาณของผู้อ่านค่า

Ex.3

– ถ้าตรงขีด 40 พอดีจากการอ่านค่า
– ประมาณตัวเลขเพิ่มความละเอียดอีกหนึ่งหลักได้ เช่น 40.0, 40.1