ฟิสิกส์ - การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

          คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง 2 มิติ ซึ่งแปลว่ามีความเร็วทั้งใน แกน x และ แกน y ตลอดการเคลื่อนที่ ยกเว้นที่จุดสูงสุดจะมี ความเร็วในแนวแกน x เท่านั้น

          หากเริ่มเคลื่อนที่แนวโพรเจกไทล์ ด้วยความเร็วในทิศเฉียงขึ้น แรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้การเคลื่อนที่ของวัตถุ เปลี่ยนจากทิศเฉียงขึ้นกลายเป็นค่อย ๆ โค้งลง จึงเป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งนั่นเอง

การคำนวณการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

เนื่องจากมีความเร็วใน 2 แกน จึงแยกคิดแต่ละแกน ได้เป็น 2 แกน คือ แกน x และแกน y

ในแกน x ไม่มีแรงมากระทำกับวัตถุ จึงทำให้ไม่มีความเร่ง ดังนั้น ความเร็วในแกน x จึงคงที่ ได้ สมการการเคลื่อนที่ในแนวแกน x คือ

ในแกน y มีแรงมากกระทำกับวัตถุ คือแรงโน้นถ่วง ทำให้ในแนวแกน y มีความเร่ง จึงต้องใช้สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ 5 สูตร คือ

สิ่งที่เชื่อมกันระหว่างการเคลื่อนที่ใน แนวแกน x และแกน y คือ เวลา (t) กล่าวคือ t ของแกน x จะเท่ากับ t ของแนวแกน y นั่นเอง