ฟิสิกส์ - การเลี้ยวเบนของคลื่น

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง ถ้าหน้าคลื่นมีขนาดยาวกว่าสิ่งกีดขวาง คลื่นจะสะท้อนกลับบางส่วน และส่วนที่ผ่านสิ่งกีดขวางไปได้จะกระจายออกไปอยู่ด้านหลังของสิ่งกีดขวาง เป็นเหมือนการเคลื่อนที่อ้อมสิ่งกีดขวาง

การเลี้ยวเบนจะเป็นไปตาม Huygen’s principle คือ

1. แต่ละจุดบนหน้าคลื่นเป็นแหล่งกำเนิดแบบจุด
2. ทำให้เกิดคลื่นรูปวงกลมใหม่
3. คลื่นลูกใหม่มี v และ f เท่าเดิม
4. หน้าคลื่นใหม่เกิดจากการลากเส้นสัมผัสเชื่อมของคลื่นวงกลม