ฟิสิกส์ - ครึ่งชีวิต

คือ เวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวจนเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งตอนเริ่มต้น

จำนวนโมเลกุลที่เหลือ (N) ของธาตุกัมมันตรังสี เมื่อเวลาผ่านไป t เป็นไปตามสมการ

โดยที่

N0 คือ จำนวนโมเลกุลตอนเริ่มต้น
λ  คือ ค่าคงที่การสลายตัวของธาตุนั้น

ถ้าเหลือธาตุกัมมันตรังสีเพียงครึ่งเดียวแปลว่า

และ t จะเป็น เวลาครึ่งชีวิต (Half Life : T)

นำ N และ t ไปแทนในสมการจะได้

เทค in ทั้งสองข้างจะได้

และกำหนดให้

โดยที่

t = เวลาที่ใช้ในการสลายตัว
T = เวลาครึ่งชีวิต

จะได้ว่า

ถ้าคูณ λ ทั้ง 2 ข้าง จาก A = λN จะได้

โดยที่

A คือ อัตราการสลายตัว
A0 คือ อัตราการสลายตัวตอนเริ่มต้น

และจากจำนวนโมเลกุล (N) แปรผันตามมวล (m) จะได้