ฟิสิกส์ - ความดังของเสียง

ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับสองอย่าง

1. แอมพลิจูดของคลื่นเสียง
ถ้าแอมพลิจูดมาก ความดังก็จะมากไปด้วย

2. ความห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง
ถ้าฟังเสียงใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงจะได้ยินเสียงดังกว่าการฟังจากจุดที่ไกลกว่า

1. ความเข้มเสียง (I)

คือ พลังงานของเสียงที่แผ่ออกมาจากแหล่งกำเนิดเสียงในเวลาหนึ่งหน่วยต่อพื้นที่ที่คลื่นเสียงไปกระทบในแนวตั้งฉาก มีหน่วยเป็น W/m2

โดยที่

I คือ ความเข้มเสียง
P คือ กำลังของแหล่งกำเนิดเสียง
A คือ พื้นที่ที่คลื่นเสียงไปกระทบในแนวตั้งฉาก

ในชั้นมัธยมแหล่งกำเนิดเสียงจะเป็นจุด ดังนั้นเวลาแผ่เสียงจะแผ่เป็นทรงกลม จึงแทนค่า A ด้วยพื้นที่ผิวของทรงกลม คือ 4πR2

จึงจะได้

ความเข้มของเสียงน้อยที่สุดที่คนได้ยิน คือ 10-12 W/m2
ความเข้มของเสียงมากที่สุดที่คนยังทนได้ คือ 1 W/m2

2. ระดับความเข้มเสียง (β)

คือ ปริมาณที่จะบอกความดังของเสียงที่ได้ยิน หน่วยคือ เดซิเบล (dB)

สูตรว่า

โดย I0 คือ ความเข้มเสียงน้อยที่สุดที่คนได้ยิน

ระดับความเข้มเสียงที่คนสามารถได้ยิน คือ 0 - 120 dB

SHARE: