ฟิสิกส์ - ความดันของของไหล

นิยามของของไหล คือ สิ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุได้ เช่น ของเหลว และแก๊สต่าง ๆ

เป็นการวัดมวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร มีหน่วยเป็น kg/m3

สูตรของความหนาแน่นคือ

โดยที่

ρ = ความหนาแน่น
m = มวล
V = ปริมาตร

คือ แรงที่กระทำในแนวตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยคือ N/m2 หรือเรียกว่า พาสคัล (Pa)

จากนิยามจะได้สูตรว่า

โดยที่

P = ความดัน
F = แรงที่กระทำต่อพื้นที่ในแนวตั้งฉาก
A = พื้นที่ที่แรงกระทำในแนวตั้งฉาก

หากมีของไหลอยู่ในภาชนะหนึ่ง ดังรูป

ความดันของของไหล (Pg) ที่ระดับความลึก h จากผิวของไหล

จะมีสูตรว่า

ซึ่งเรียก Pg นี้ว่า ความดันเกจ

ดังนั้น ในของไหลเดียวกันที่ระดับความลึกเท่ากัน จะมีความดันเท่ากัน

ความดันรวมที่ระดับความลึกหนึ่งจากผิวของของไหลหาได้จากการรวมความดันเกจกับความดันของอากาศ (Pa

จะได้ว่า

ซึ่งเรียก Ptotal นี้ว่า ความดันสัมบูรณ์

SHARE: