ฟิสิกส์ - ความหมายของเสียง

          เสียงเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของวัตถุ และพลังงานจากการสั่นนั้นจะถ่ายโอนให้แก่โมเลกุลของตัวกลาง เมื่อโมเลกุลได้รับพลังงาน โมเลกุลก็จะสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง

          ดังนั้น เสียงจึงเป็นคลื่นตามยาว และเนื่องจากเสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่จึงเป็นคลื่นกล

         เมื่อคลื่นเสียงผ่านอากาศ ในอากาศจะมีโมเลกุลอากาศที่มีความห่างเท่า ๆ กันอยู่ แต่เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลอากาศจะมีความห่างกันไม่เหมือนเดิม

คลื่นเสียง มี 2 ส่วน คือ ส่วนอัดและส่วนขยาย

ส่วนอัด คือ ส่วนที่โมเลกุลอากาศอยู่ชิดกันกว่าปกติ
ส่วนขยาย คือ ส่วนที่โมเลกุลอากาศอยู่ห่างกันกว่าปกติ

          และเมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหู มันจะถูกแปลงเป็นพัลส์ประสาทซึ่งจะถูกส่งไปยังสมอง ทำให้เรารับรู้และจำแนกเสียงต่าง ๆ ได้

SHARE: