ฟิสิกส์ - ค่าความคลาดเคลื่อน

          ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริง ซึ่งโดยปกติค่าที่แท้จริงสามารถวัดได้ยาก จึงหาค่าที่ใกล้เคียงค่าที่แท้จริง คือ วัดหลายครั้ง และหาค่าเฉลี่ย ± ค่าความคลาดเคลื่อน

การหาค่าเฉลี่ย

ค่าความคลาดเคลื่อน

การดำเนินการของค่า a ± ∆a กับ b ± ∆b

+ : (a ± ∆a) + (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

– : (a ± ∆a) – (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

x : (a ± ∆a) x (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

หรือเท่ากับ

÷ : (a ± ∆a) ÷ (b ± ∆b)

ก็จะเท่ากับ

หรือเท่ากับ

ค่าความคลาดเคลื่อนจะบวกกันเสมอ จะลบกันไม่ได้

SHARE: