ฟิสิกส์ - ประสิทธิภาพของเครื่องกล

จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจะไม่หายไปไหนแต่สามารถเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นแทน

เคลื่องกลจะทำงานได้ดีหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ที่พิจารณาได้จากสูตร

โดย

Pรับ = กำลังที่ได้รับจากเครื่องกล
Pให้ = กำลังที่ให้กับเครื่องกล

โดย

Wรับ = งานที่ได้รับจากเครื่องกล
Wให้ = งานที่ให้กับเครื่องกล

โดย งานที่ให้กับเครื่องกล = งานที่ได้รับจากเครื่องกล + งานของแรงอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการ

สรุป

ถ้า M.A > 1 เครื่องกลช่วยผ่อนแรง
M.A < 1 เครื่องกลไม่ช่วยผ่อนแรง