ฟิสิกส์ - ประสิทธิภาพของเครื่องกล

จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจะไม่หายไปไหนแต่สามารถเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นแทน

เคลื่องกลจะทำงานได้ดีหรือไม่ มีหลักเกณฑ์ที่พิจารณาได้จากสูตร

โดย

Pรับ = กำลังที่ได้รับจากเครื่องกล
Pให้ = กำลังที่ให้กับเครื่องกล

โดย

Wรับ = งานที่ได้รับจากเครื่องกล
Wให้ = งานที่ให้กับเครื่องกล

โดย งานที่ให้กับเครื่องกล = งานที่ได้รับจากเครื่องกล + งานของแรงอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการ

สรุป

ถ้า M.A > 1 เครื่องกลช่วยผ่อนแรง
M.A < 1 เครื่องกลไม่ช่วยผ่อนแรง

สุปิติ บูรณวัฒนาโชค

ปัจจุบันทำงานในบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง
อดีตตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและโท คณะ Electrical and Computer Engineering (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ที่ Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจบทั้งสองปริญญาในเวลา 4 ปี
เคยทำงานที่บริษัท Oracle สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับ Top 5 ของโลก
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม