ฟิสิกส์ - แก๊ส

แก๊ส เป็นสถานะหนึ่งของสสารต่าง ๆ ซึ่งมีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่มีปริมาตรที่แน่นอน โดยแก๊สจะฟุ้งเต็มภาชนะปิดอยู่เสมอ

1. แก๊สอะตอมเดี่ยว

คือ แก๊สที่ประกอบด้วยธาตุเดียว อะตอมเดียว เช่น ฮีเลียม ซีนอน นีออน เป็นต้น

2. แก๊สอะตอมคู่

คือ ก๊สที่ประกอบด้วยธาตุเดียว แต่มี 2 อะตอม เช่น O2, H2 เป็นต้น

3. แก๊สที่เป็นโมเลกุล

คือ มีธาตุเดียว หรือหลายธาตุมาประกอบกันแต่ต้องมีอะตอมรวมมากกว่า 2 อะตอม

ธาตุ 1 อะตอม มีมวลเท่ากับ เลขมวลของธาตุนั้นในหน่วย U แก๊ส 1 โมเลกุล จึงมีมวลเท่ากับ มวลโมเลกุลในหน่วย U และ 6.02 x 1023 U = 1 กรัม จึงกำหนดหน่วย โมล (mole) ขึ้น ซึ่ง แก๊ส 1 โมล มีจำนวน 6.02 x 1023 โมเลกุล

จึงสามารถเปลี่ยนจากหน่วยโมลของแก๊สไปเป็นมวลของแก๊สได้ตามสูตร

สูตรของความหนาแน่นคือ

โดยที่

mole คือ จำนวนโมลของแก๊ส
m คือ มวลของแก๊สในหน่วยกรัม
M คือ มวลของโมเลกุลของแก๊ส