ฟิสิกส์ - แรงดึงดูดระหว่างมวล

เกิดจากการมีมวลทำให้เกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ซึ่งแรงทั้งสองจะมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงกันข้าม

โดยที่ F1 และ F2 เป็น Action-Reaction กัน 

ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างมวลสามารถคำนวณได้จากสูตร

โดยที่ G คือ ค่าโน้มถ่วงสากล

R คือ ระยะห่างระหว่างมวลทั้งสอง

        มวลทุกมวลจะมีแรงดึงดูดระหว่างกัน เช่น มนุษย์ 2 คน ก็มีแรงดึงดูดเข้าหากัน แต่แรงนั้นมีค่าน้อยมากๆ ทำให้ไม่รู้สึกว่ามีแรงดึงดูดอยู่ จะรู้สึกถึงแรงดึงดูดได้กับวัตถุที่มีมวลมาก ๆ เช่น โลกและดาวเคราะห์ต่าง ๆ เป็นต้น

Ex. แรงดึงดูดระหว่างคนสองคนที่หนัก 60 kg และ 70 kg ซึ่งยืนห่างกัน 1 เมตร

ซึ่งมีค่าน้อยมาก จนไม่รู้สึกถึงแรงนี้