ฟิสิกส์ - แรงนิวเคลียร์

          ในนิวเคลียสประกอบไปด้วย นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า และโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวก และการที่ประจุบวกอยู่ใกล้กันโดยไม่ผลักกัน จะต้องมีแรงมาหักล้างกับแรงผลักนั้น เราเรียกแรงนั้นว่า แรงนิวเคลียร์ และแรงนิวเคลียร์นั้นเกิดจากพลังงานที่มาจากการรวมกันของโปรตรอนและนิวตรอน  ถ้าเรามีดิวทิเรียมและให้รังสีแกมมาเข้าไป จะได้เป็นโปรตรอนและนิวตรอนออกมา

เมื่อเราวัดมวลของทั้งสองฝั่งของสมการ จะพบว่ามีมวลบางส่วนเพิ่มขึ้นมา หรือถ้ากลับสมการก็จะหมายความว่า ถ้าโปรตรอนและนิวตรอนรวมตัวกัน จะมีมวลบางส่วนหายไป

ซึ่งจากสมการ E = mc2 แปลว่า มวลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เราเรียกพลังงานที่เปลี่ยนแปลงมาจากมวลที่หายไปนี้ว่า Binding Energy (BE) ซึ่งสามารถคำนวณหาลังงานนี้ได้จากสูตร

โดยที่

BE = Binding Energy
Δm = มวลที่หายไป