ฟิสิกส์ - แรงเสียดทาน

แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยเกิดขึ้นบนผิวสัมผัสระหว่างวัตถุ

แรงเสียดทาน มี 2 ชนิด

1. แรงเสียดทานสถิต (fs)

แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น ซึ่งต้านไม่ให้วัตถุเคลื่อนที่ เมื่อมีแรงมากระทำกับวัตถุ ค่าของแรงเสียดทานสถิตจะเท่ากับแรงที่มากระทำกับวัตถุโดยไม่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ และจะมีค่ามากที่สุดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ ซึ่งคือ แรงเสียดทานสถิตมากที่สุด (fsmax)

โดย μs คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิต

2. แรงเสียดทานจลน์ (fk)

แรงเสียดทานที่เกิดระหว่างพื้นผิวกับวัตถุ ขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจลน์จะคงที่ตลอดในผิวสัมผัสหนึ่ง

โดย μk คือ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ และ μs จะมากกว่า μk เสมอ ในพื้นผิวสัมผัสเดียวกัน

คุณสมบัติของแรงเสียดทาน

1. มีทิศขนานกับพื้นผิว
2. มีทิศต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. วัตถุจะต้องสัมผัสพื้นผิวถึงจะมีแรงเสียดทาน

วัตถุเคลื่อนที่

วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ขึ้น

วัตถุอยู่นิ่ง

แผนภาพแสดงเวกเตอร์ของแรงเสียดทานสถิต

วัตถุอยู่นิ่ง

วัตถุเริ่มเคลื่อนที่