ฟิสิกส์ - แรง

          การกระทำที่ผลักหรือดึงวัตถุ ซึ่งมีผลให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ถ้าแรงลัพธ์ที่มากระทำไม่เป็นศูนย์ โดยแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์

แรงมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ

1. แรงที่ต้องสัมผัส คือ ต้องสัมผัสวัตถุก่อนถึงจะเกิดแรง เช่น การผลักของ การดึงของ การเตะ การต่อย เป็นต้น

2. แรงที่ไม่ต้องสัมผัส คือ ไม่ต้องสัมผัสก็เกิดแรงได้ เช่น แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็ก แรงทางไฟฟ้า เป็นต้น

การรวมแรง

1. แรงอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

  • กำหนดทิศหนึ่งเป็นบวก ทิศตรงข้ามจะเป็นลบ
  • นำขนาดมารวมกันตามเครื่องหมาย
  • ทิศของแรงลัพธ์จะตามทิศเครื่องหมายของแรงลัพธ์

2. แรงไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

โดย
|R| คือ ขนาดของแรงลัพธ์
|A| คือ ขนาดของแรง A
|B| คือ ขนาดของแรง B
θ คือ มุมระหว่างแรง A และแรง B