ฟิสิกส์ - De Broglie

เมื่อสาดอิเล็กตรอนใส่สลิตคู่ แล้วนำฉากมารับ พบว่าอิเล็กตรอนสามารถเกิดการแทรกสอดได้ แสดงว่า อนุภาคสามารถทำตัวเป็นคลื่นได้

โดยหาความยาวคลื่นได้จากสูตร

โดยที่

h = ค่าคงตัวของพลังค์
P = โมเมนตัม

เรียกความยาวคลื่นนี้ว่า ความยาวคลื่นของ De Broglie

ไอน์สไตน์ก็ได้อธิบายเรื่องการที่คลื่นทำตัวเป็นอนุภาค และอนุภาคทำตัวเป็นคลื่น จากสมการ

โดยที่

m0 มวลในขณะที่อนุภาคหยุดนิ่ง

เนื่องจากแสงไม่มีมวล แต่สามารถมีโมเมนตัมได้ เมื่อแทน m0 = 0 จะได้

และอนุภาคที่อยู่นิ่งก็มีพลังงาน