ภาษาอังกฤษ - 5 ศัพท์สับสน

● responsible (adj.) ที่มีความรับผิดชอบ

example: Meena is a very responsible student. She turns in all the assignments on time.
มีนาเป็นนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ เธอส่งการบ้านตรงเวลาตลอด

● responsive (adj.) ที่ตอบสนองไว

example: The new smartphone has a good battery life and is responsive well to the screen taps.
โทรศัพท์สมาร์ตโฟนรุ่นใหม่แบตอึด และตอบสนองต่อการกดหน้าจอได้อย่างรวดเร็วดี

successive (adj.) ลำดับถัดไป, ที่ตามมา

example: This is not the fight just only for our generation but also for the successive generations.
การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช้เพื่อแค่รุ่นเรา แต่เพื่อรุ่นลูกหลานของเราที่ตามมาด้วย

● successful (adj.) ที่ประสบความสำเร็จ
example: Mark is a very successful businessman.
มาร์คเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก ๆ

● find (v1) หา, พบ

example: The recruiter hopes to find someone who is suitable for the position.
ผู้สรรหาพนักงานใหม่หวังว่าจะหาพนักงานที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ได้

● found (v1) ก่อตั้ง

example: The company was founded in 1999.
บริษัทก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1999

● effect (noun) ผลกระทบ

example: The flooding in the northeastern Thailand has had a disastrous effect on the environment.
น้ำท่วมทางภาคอีสานของประเทศไทยมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม

● affect (verb) มีผลกระทบ

example: The locals were badly affected by the protests.
คนท้องถิ่นได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการประท้วง

● respective (adj.) ตามลำดับ, แยกกัน

example: It was late after the movie finished, so we all went our respective ways.
ภาพยนตร์เลิกดึก ดังนั้นเราเลยแยกกันตามทางของตัวเอง

● respecful (adj.) ที่อ่อนน้อม เคารพผู้ใหญ่

example: The children are taught to be respectful.
เด็ก ๆ ถูกสอนให้เป็นคนอ่อนน้อม เคารพผู้ใหญ่

● respectable (adj.) ที่เป็นที่ยอมรับ เป็นที่รู้จัก

example: Lam Charoen Seafood is a respectable restaurant thanks to its high-quality food and long history.
แหลมเจริญซีฟู้ดเป็นร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักดี เนื่องด้วยอาหารคุณภาพดีและมีประวัติที่ยาวนาน