PANYA SOCIETY

มาแล้ว!! Update ล่าสุดจาก ทปอ. TCAS66
TGAT TPAT A-Level มีอะไรเพิ่มเติมบ้างลองมาดูกัน...

Update ล่าสุดจาก ทปอ. TCAS66

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TCAS66

จากบทความที่ผ่านมาเรื่อง “การเตรียมสอบ TCAS66” น้อง ๆ ทุกคนคงเห็นแล้วว่ารูปแบบการสอบ TCAS66 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด จนมาถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 ก็ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านทางเพจ Mytcas.com ซึ่งจะมีอะไรอัพเดทเพิ่มเติมขึ้นมานั้น วันนี้พี่ Panya Society จะมาสรุปให้น้อง ๆ ฟังกันครับ

สรุปครบจบเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ TCAS66”

 • GAT เปลี่ยนชื่อเป็น TGAT
 • PAT เปลี่ยนชื่อเป็น TPAT
 • ข้อสอบมีให้ทำแค่ภาษาไทย
 • กสพท. ย้ายมาใช้ชื่อ TPAT1
 • TPAT จะเป็นการทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ
 • TGAT และ TPAT มีให้เลือกสอบทั้ง CBT (สอบบนคอมพิวเตอร์) และ PBT (สอบบนกระดาษ) ยกเว้น TPAT1 จะมีแค่ PBT (สอบบนกระดาษ)
 • TPAT4 สถาปัตย์จะไม่มี Part วาดรูป
 • ภาษาอังกฤษของ TGAT จะคล้ายกับ TOEIC ส่วน ภาษาอังกฤษของ A-Level จะมีลักษณะเน้น Academic English
 • วิชาสามัญ เปลี่ยนเป็น A-Level ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ในบทเรียน
 • A-Level จะยังคงสอบแบบ PBT (สอบบนกระดาษ)
 • PAT7 ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ จะย้ายไปอยู่ในการสอบ A-Level
 • ยุบวิชาภาษาอาหรับ
 • TGAT TPAT สอบ 10-12 และ 17 ธ.ค. 65
 • A-Level สอบ 18-20 มี.ค. 66

คราวนี้เรามาดูกันอย่างละเอียดดีกว่าว่าน้อง ๆ #Dek66 ทุกคน จะต้องสอบอะไรบ้าง แต่ละการสอบมีหัวข้อย่อยและรายละเอียดอะไรบ้างกันครับ

TGAT

TGAT (Thailand General Aptitude Test)

 • คือ GAT เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น TGAT เป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไป
 • Part ภาษาอังกฤษจะมีลักษณะคล้าย TOEIC หรือก็คือเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 • ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน มีจำนวนข้อสอบ 200 ข้อ ให้เวลาสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง *น้อง ๆ ต้องจัดสรรเวลาให้ดี
 • คะแนนส่วนละ 100 คะแนน จากนั้นนำทั้ง 3 ส่วนมาหาค่าเฉลี่ยให้เป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ (PBT) โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ เป็นสนามสอบ หรือ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT) โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นสนามสอบ ได้ตามความสมัครใจ
 • ค่าสมัครสอบทั้ง 2 แบบเท่ากันคือ 140 บาท แต่ CBT จะประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ
 • สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 65 สอบวันที่ 10 ธ.ค. 65 เวลา 09.00 – 12.00 ประกาศผลวันที่ 15 ธ.ค. 65 สำหรับผู้ที่สอบด้วยระบบ CBT และ 7 ม.ค. 66 สำหรับผู้ที่สอบด้วยระบบ PBT

ด้านล่างคือตาราง Exam Blueprint ของ TGAT ที่ทางทปอ.ได้ประกาศออกมาก่อนวิชาอื่น ๆ

TPAT

TPAT (Thailand Professional Aptitude Test)

 • คือ PAT เดิมเปลี่ยนชื่อเป็น TPAT เป็นการสอบวัดความถนัดวิชาชีพ เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ
 • มีทั้งหมด 5 วิชาได้แก่
  • TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท.
  • TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
  • TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  • TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตัดส่วนของการวาดรูปออกไป)
  • TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
 • ให้เวลาสอบวิชาละ 3 ชั่วโมง ยกเว้น TPAT1 กสพท. ให้เวลา 3 ชั่วโมง 15 นาที และทุกวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • TPAT2 มี 3 ส่วน ประกาศคะแนนแยกส่วนกัน สามารถเลือกทำได้ และนําไปใช้แยกส่วนได้ ขึ้นอยู่กับคณะ/มหาวิทยาลัยที่จะนำคะแนนไปยื่น
 • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ (PBT) โดยมีโรงเรียนต่าง ๆ เป็นสนามสอบ หรือ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT) โดยมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นสนามสอบ ได้ตามความสมัครใจ ยกเว้น TPAT1 (กสพท.) จะยังคงเป็น PBT อยู่เช่นเดิม
 • ค่าสมัครสอบทั้ง 2 แบบเท่ากันคือ 140 บาท แต่ CBT จะประกาศคะแนนสอบ 3 วันหลังการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ
 • สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 พ.ย. 65 สอบวันที่ 10-12 ธ.ค. 65 ประกาศผลวันที่ 15 ธ.ค. 65 สำหรับผู้ที่สอบด้วยระบบ CBT และ 7 ม.ค. 66 สำหรับผู้ที่สอบด้วยระบบ PBT ยกเว้น TPAT1 กสพท. สอบวันที่ 17 ธ.ค. 65 และประกาศผลช่วงเดือน ม.ค. 66 (ยังไม่กำหนดวัน)

ตารางกำหนดการสอบ TGAT TPAT

A-Level

A-Level (Applied Knowledge Level)

 • ก็คือวิชาสามัญเดิม เป็นการวัดความรู้เชิงประยุกต์ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
 • ไม่สอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร
 • มีทั้งหมด 15 วิชา แต่เลือกสอบได้สูงสุดไม่เกิน 10 วิชา
 • A-Level Eng จะเป็นการเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Academic English หรือก็คือการใช้ภาษาอังกฤษในระดับเชิงวิชาการ
 • วิชา Math1 และ Math2 สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา เนื่องจากสอบคนละเวลา
 • ยุบวิชาภาษาอาหรับ เนื่องจากมีคนสอบน้อย และคณะที่เปิดรับมีน้อย โดยจะมีการสอบโดยใช้ข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยเอง
 • ให้เวลาสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน
 • รูปแบบการสอบยังเป็น PBT อยู่เช่นเดิม โดยมีค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท เปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1-10 ก.พ. 66 สอบวันที่ 18-20 มี.ค. 66 ประกาศผลวันที่ 17 เม.ย. 66

ตารางกำหนดการสอบ A-Level

CBT กับ PBT แตกต่างกันยังไง?

ปีนี้เป็นปีแรกที่ทาง ทปอ. ได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้กับผู้เข้าสอบทุกคน ทำให้ปีนี้มีการสอบ 2 รูปแบบ ได้แก่ Computer-Based Test (CBT) และ Paper-Based Test (PBT) ซึ่งแต่ละรูปแบบมีข้อแตกต่างกันดังนี้

 • สนามสอบที่เป็นรูปแบบ CBT จะถูกจัดตั้งอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น สนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ส่วนสนามสอบรูปแบบ PBT จะถูกจัดตั้งอยู่ตามโรงเรียนต่าง ๆ นั้นทำให้ที่นั่งสอบรูปแบบ CBT มีจำนวนจำกัด ใครอยากลองสอบแบบ CBT อาจจะต้องแย่งกันนิดนึงน้า 😀
 • ขั้นตอนการสมัครสอบ TGAT-TPAT น้อง ๆ สามารถเลือกสนามสอบได้สูงสุด 5 อันดับ และแต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องสอบในสนามสอบเดียวกัน เช่น สมัครสอบ TGAT ที่สนามสอบ A สามารถสมัครสอบ TPAT3 ที่สนามสอบ B ได้ (ถ้าน้อง ๆ ขยันเดินทางนะ 😀 )
 • ปกติค่าสอบของรูปแบบ CBT จะอยู่ที่ 200 บาท แต่ในปีนี้ทาง ทปอ. ลดให้เหลือ 140 บาท เท่ากับค่าสอบรูปแบบ PBT เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้เข้าสอบได้ทดลองระบบ CBT
 • ข้อสอบทั้ง CBT และ PBT เหมือนกันทุกอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด แตกต่างแค่รูปแบบการสอบเท่านั้น โดยสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วประเทศ
 • การสอบรูปแบบ CBT มีกระดาษทดให้ และสามารถขีดไฮไลท์/ขีดเส้นใต้บนคอมพิวเตอร์ได้
 • ข้อได้เปรียบของผู้เข้าสอบแบบ CBT คือ รู้ผลคะแนนสอบหลังจากสอบวิชาสุดท้ายเสร็จ 3 วัน (PBT จะรู้ผลหลังจากสอบเสร็จประมาณ 1 เดือน)
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ จะมีการทดเวลาทำข้อสอบให้สำหรับผู้ที่เข้าสอบรูปแบบ CBT แน่นอน
 • หากเกิดเหตุอินเตอร์เน็ตล่ม ก็สามารถทำข้อสอบต่อได้ เพราะข้อสอบจะถูกดาวน์โหลดลงมาไว้บนคอมพิวเตอร์เรียบร้อย ส่วนคำตอบก็จะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เช่นกัน เมื่ออินเตอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้ปกติ คำตอบก็จะถูกอัปโลหดไปยังเซิฟเวอร์เช่นเดิม
 • ช่วงก่อนการสอบทางทปอ.จะมี VDO แนะนำวิธีการใช้งานให้ชม รวมไปถึงมีการเชิญผู้ที่สมัครสอบแบบ CBT เข้าร่วมการทดสอบเสมือนจริง ณ สนามสอบ (ไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าสอบ)

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกำหนดการ และรูปแบบการสอบ TCAS66 ที่จะกำลังจะเกิดขึ้น น้อง ๆ #Dek66 หลาย ๆ คนที่กำลังกังวล หลังจากได้อ่านบทความนี้ไปพี่ Panya Society หวังว่าน้อง ๆ จะคลายความกังวลลงไปบ้างนะครับ ส่วนแนวข้อสอบต่าง ๆ รวมไปถึงตัวอย่างข้อสอบปีล่าสุด พี่ Panya Society ขอให้น้องติดตามเพจ Panya Society กันไว้ได้เลย รับรองว่าจะมีออกมาให้น้อง ๆ ได้ทดลองทำกันก่อนใครแน่นอน

และสำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TCAS66 พี่ PANYA SOCIETY ขอแนะนำคอร์ส “TCAS66 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS66 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS66 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

     นอกจากนี้ PANYA SOCIETY ยังได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ mybest ให้เป็น 1 ใน 10 สถาบัน “เรียนฟิสิกส์” ที่ไหนดี? ปี 2022 สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด โดย PANYA Society

: คอร์สแนะนำ :

SHARE: