เป็นผลึกแข็งสีขาว ละลายในน้ำได้ง่าย มีธาตุไนโตรเจรเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 35% และใช้เป็นปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงพันธุ์พืช…

1. ดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendelejev) นักเคมีชาวรัสเซีย เป็นผู้ที่คิดค้นตารางธาตุขึ้นเป็นคนแรก…

 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (Nuclear symbol) เป็นสิ่งที่ใช้เขียนแทนโครงสร้างของอะตอม โดยบอกรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม…

จำนวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงาน  = 2n2 เมื่อ n แทนลำดับพลังงาน (มีค่า = 1, 2, 3, …..ตามลำดับ)…

โดยการรวมกฎของบอยส์ และชาร์ลเข้าด้วยกัน…

ปริมาณสารตั้งต้น (reactant) ที่ลดลงหรือปริมาณสารผลิตภัณฑ์ (product) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในหนึ่งหน่วยเวลา…

การผสมกันของ กรด – เบส มี 3 กรณี
1. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาพอดีกัน (การไทเทรต)
2. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาแล้ว
3. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาแล้ว

เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนโดยเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้า หรือให้กระแสไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี…

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเบส (Alkaline Fuel Cells, AFC) ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือไพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอิเล็กโทรไลต์…