PANYA SOCIETY

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เรื่องที่ #dek67 ต้องรู้

ทำความรู้จักข้อสอบ TCAS67

สวัสดีครับน้อง ๆ #Dek67 ทุกคน วันนี้พี่ Panya Society กลับมาอีกครั้งพร้อมบทความที่เกี่ยวกับ TCAS67 นะครับ โดยวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบ TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง พี่ Panya Society ขอบอกเลยว่า #Dek67 ที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกคน จำเป็นต้องรู้ว่า TCAS67 มีข้อสอบอะไรบ้าง เพื่อให้พร้อมสอบได้ทันในอีก 1 ปี ถ้าพร้อมแล้ว เริ่ม!!!

ข้อสอบ TCAS67

MENU

TGAT

สำหรับข้อสอบ TCAS67 หนึ่งในข้อสอบที่น้อง ๆ จะเจอก็คือ TGAT : ความถนัดทั่วไป (Thai General Apititude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 3 ส่วน โดยสามารถเลือกสอบเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ แต่พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบไว้ทั้ง 3 ส่วน เพราะส่วนมากจะใช้คะแนน TGAT รวม เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : เลือกแบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ TGAT ทั้ง 3 ส่วน มีดังนี้   

TGAT1 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ

   จำนวนข้อ : 60 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ โดยจะเน้นไปที่การสื่อสารเป็นหลัก ลักษณะโจทย์จะเป็นบทสนนา การเติมเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ และการอ่านจับใจความ แบ่งเป็น 2 ด้าน

                       1.) ทักษะการพูด (Speaking Skill)

                       2.) ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
  

TGAT2 : การคิดอย่างมีเหตุผล

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดทักษะการคิด การจินตณาการ การหาความสัมพันธ์ และวัดตรรกะ และด้วยจำนวนข้อสอบที่เยอะแต่กลับมีเวลาทำน้อย จึงถือเป็น speed test เช่นกัน ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ด้าน

                       1.) ความสามารถทางภาษา

                       2.) ความสามารถทางตัวเลข

                       3.) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

                       4.) ความสามารถทางเหตุผล
  

TGAT3 : สมรรถนะการทำงาน

   จำนวนข้อ : 60 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 60 นาที

   รูปแบบข้อสอบ :

                        แบบที่ 1 : ข้อสอบ 1 ข้อ มี 4 ตัวเลือก โดยเลือกตอบได้หลายตัวเลือก ให้เลือกฝนเฉพาะตัวเลือกที่ถูก
                                 – ฝนตัวเลือกที่ถูก จะได้ 0.25 คะแนน
                                 – ไม่ฝนตัวเลือกที่ผิด จะได้ 0.25 คะแนน

                        แบบที่ 2 : เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละตัวเลือกจะมีคะแนนไม่เท่ากัน โดยคะแนนจะลดหลั่นลงตามความถูกต้องของตัวเลือก ตั้งแต่ 0 – 1 คะแนน

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความคิด ทัศนคติ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน การจัดการอารมณ์ และการอยู่รวมกับผู้อื่น โดยคำตอบไม่ได้มีผิดหรือถูกชัดเจน แต่จะให้คะแนนตามความเหมาะสมของตัวเลือกที่น้อง ๆ เลือก ซึ่งข้อสอบแบ่งเป็น 4 ด้าน

                       1.) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

                       2.) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

                       3.) การบริหารจัดการอารมณ์

                       4.) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

* คะแนน TGAT รวม จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ TGAT ทั้ง 3 ส่วน *

TPAT

อีกหนึ่งข้อสอบที่น้องจะเจอในการสอบ TCAS67 ก็คือ TPAT : วัดความถนัดทางวิชาชีพ (Thai Professional Aptitude Test) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 5 ความถนัด โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามต้องการ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบเฉพาะความถนัดที่น้อง ๆ สนใจ เพราะคะแนน TPAT จะใช้กับคณะที่ต้องการความถนัดเฉพาะสาย เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : เลือกแบบคอมพิวเตอร์ หรือแบบกระดาษ (ยกเว้น TPAT1 สอบแบบกระดาษเท่านั้น)

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ TPAT ทั้ง 5 ส่วน มีดังนี้ 

TPAT1 : ความถนัดแพทย์ (กสพท.)

   จำนวนข้อ : 140 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 300 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง 15 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก / ฝนรหัสคำตอบ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนสายแพทย์ นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ จรรยาบรรณแพทย์ การแก้ปัญหา และการคิดเชื่อมโยง (คล้าย GAT เชื่อมโยงแบบเดิม) โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน

                       1.) เชาว์ปัญญา จำนวน 45 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที

                       2.) จริยธรรม จำนวน 75 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที

                       3.) เชื่อมโยง จำนวน 20 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที

TPAT2 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

   จำนวนข้อ : 150 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก 

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะด้านศิลปะต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน (สามารถเลือกสอบเฉพาะด้านที่สนใจได้)

                       1.) ทัศนศิลป์ จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                       2.) ดนตรี จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

                       3.) นาฎศิลป์ จำนวน 50 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

* คะแนน TPAT2 รวม จะคิดจากคะแนนเฉลี่ยของ TPAT2 ทั้ง 3 ส่วน *

TPAT3 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

   จำนวนข้อ : 70 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ ความรู้เชิงกลและฟิสิกส์ ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการรู้ททันข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

                       1.) การทดสอบความถนัด (aptitude test) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

                       2.) การทดสอบความคิดและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ การออกแบบ สีและความงาม โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม และมิติสัมพันธ์

TPAT5 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์

   จำนวนข้อ : 100 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 3 ชั่วโมง

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบที่จะวัดทักษะต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหลับการเป็นครู นอกเหนือจากความรู้วิชาการ ได้แก่ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การอยู่รวมกับผู้อื่น และทัศนคติที่เหมาะสมกับอาชีพครู โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

                       1.) ความสามารถพื้นฐานทางวิชาชีพครู

                       2.) คุณลักษณะความเป็นครู

A-Level

อีกหนึ่งข้อสอบสำคัญที่น้องจะเจอในการสอบ TCAS67 ก็คือ A-Level : ข้อสอบวัดความรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level) ซึ่งแบ่งการสอบเป็น 9 วิชา โดยน้อง ๆ สามารถเลือกสอบได้ตามต้องการ พี่ Panya Society แนะนำให้น้อง ๆ ลงสอบเฉพาะวิชาในสายที่น้อง ๆ สนใจ เพราะแต่ละคณะ จะใช้คะแนน A-Level เพียงไม่กี่วิชา (ยกเว้นสายแพทย์ ที่ใช้เกือบทุกวิชา) เป็นเกณฑ์การคิดคะแนน

รูปแบบการสอบ : แบบกระดาษ

สนามสอบ : เลือกได้ 5 อันดับ

ซึ่งข้อสอบ A-Level มีดังนี้ 

A-Level Math1 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งพื้นฐาน และเพิ่มเติม โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Math2 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Sci : วิทยาศาสตร์ประยุกต์

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

  รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 26 ข้อ / ข้อสอบ 1 ข้อ มี 3 ข้อย่อย จำนวน 4 ข้อ (ตอบถูกทั้ง 3 ข้อ ได้คะแนนเต็ม ตอบถูก 2 ข้อ ได้คะแนนครึ่งเดียว ตอบถูก 0 – 1 ข้อ ไม่ได้คะแนน)

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน และตีความโจทย์

A-Level Phy : ฟิสิกส์

   จำนวนข้อ : 30 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 25 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านฟิสิกส์ โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Chem : เคมี

   จำนวนข้อ : 35 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 30 ข้อ / ฝนตัวเลขคำตอบ 5 ข้อ

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านเคมี โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน การวิเคราะห์โจทย์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

A-Level Bio : ชีววิทยา

   จำนวนข้อ : 40 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก 35 ข้อ / ข้อสอบ 1 ข้อ มี 3 ข้อย่อย จำนวน 5 ข้อ (ตอบถูกทั้ง 3 ข้อ ได้คะแนนเต็ม ตอบถูก 2 ข้อ ได้คะแนนครึ่งเดียว ตอบถูก 0 – 1 ข้อ ไม่ได้คะแนน)

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านชีววิทยา โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน และตีความโจทย์

A-Level Soc : สังคมศึกษา

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเน้นการตีความโจทย์

A-Level Thai : ภาษาไทย

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 5 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาไทย โดยเน้นการตีความโจทย์ สรุปใจความสำคัญ

A-Level Eng : ภาษาอังกฤษ

   จำนวนข้อ : 80 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

A-Level ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

   จำนวนข้อ : 50 ข้อ

   คะแนนเต็ม : 100 คะแนน

   เวลาสอบ : 90 นาที

   รูปแบบข้อสอบ : ปรนัย 4 ตัวเลือก

   ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ มีให้เลือก 7 ภาษา (เลือกสอบได้เพียง 1 ภาษา) ได้แก่

                       – A-Level Fre : ภาษาฝรั่งเศส
                       – A-Level Ger : ภาษาเยอรมัน
                       – A-Level Jap : ภาษาญี่ปุ่น
                       – A-Level Kor : ภาษาเกาหลี
                       – A-Level Chi : ภาษาจีน 
                       – A-Level Bal : ภาษาบาลี
                       – A-Level Spn : ภาษาสเปน

พูดคุยหลังอ่าน

เป็นยังไงกันบ้างครับ #Dek67 ทุกคน หวังว่าพี่ ๆ Panya Society จะตอบคำถามที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยกันได้พอสมควรแล้วนะครับ แต่พี่ ๆ ต้องของบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลข้างต้นที่นำมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากปีก่อนหน้า ทำให้ข้อมูลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในอนาคต โดยทางทปอ.จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ควรต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิด หรือจะติดตามจากทาง Panya Society ไว้ก็ได้ ถ้ามีข้อมูลอะไรอัพเดท พี่ ๆ จะรีบนำมาแจ้งให้น้อง ๆ ทุกทราบโดยเร็ว

หลังจากน้อง ๆ ทุกคนได้รู้จักกับข้อสอบ TCAS67 จะเห็นว่ามีข้อสอบเยอะมาก น้อง ๆ ทุกคนควรจะรีบเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ดังนั้น พี่ PANYA ขอแนะนำคอร์ส “TCAS67 ทั้ง 6 วิชาจาก PANYA SOCIETY” ซึ่งเป็นคอร์ส เตรียมตัวสอบ TCAS67 ฉบับสมบูรณ์แบบ ที่ Update ล่าสุด ได้ทั้งทบทวนเนื้อหา ม.4-5-6 ไปพร้อมกับเก็งข้อสอบแนวรูปแบบใหม่ ฝึกทำข้อสอบเพียบ ทบทวนเต็มที่ เก็งข้อสอบแม่นยำ พร้อมทำโจทย์แนวใหม่ ไม่ตกเทรนด์ พร้อมกับโค้ชผู้ช่วยส่วนตัวที่ถาม-ตอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไร้กังวล ติวกับ PANYA SOCIETY ข้อสอบ TCAS67 จะเปลี่ยนไปแค่ไหน พี่ ๆ จะตามติดพัฒนาคอร์สไปพร้อมกับ Test Blueprint ใหม่ล่าสุด ไม่พลาดแน่นอน!!!

VDO ตัวอย่างการสอน

🔥ติวเตอร์คนเก่ง🔥

ทำความรู้จักระบบ TCAS

TCAS67 มีกี่รอบอะไรบ้าง

เรียนสนุก ทำโจทย์คล่อง สอบให้ติด

: คอร์สแนะนำ :

TAG :

SHARE: