|

🌨

🌨

PANYA ROOM

คณิตศาสตร์

COMING SOON

รีวิวหนังสือ

COMING SOON

แนะนำ

รวมบทความ

การวัดจะสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือวัดต่างๆ แต่การอ่านค่าที่ได้จากเครื่องมือจะมีหลักในการดู ดังนี้…

หลักในการนับจำนวนเลขนัยสำคัญ
1. ตัวเลข 1-9 นับเป็นนัยสำคัญหมด
2. เลข 0 หน้าเลขอื่นไม่นับ…

ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริง ซึ่งโดยปกติค่าที่แท้จริงสามารถวัดได้ยาก จึงหาค่าที่ใกล้เคียงค่าที่แท้จริง…

การกระทำที่ผลักหรือดึงวัตถุ ซึ่งมีผลให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ถ้าแรงลัพธ์ที่มากระทำไม่เป็นศูนย์ โดยแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์…

1. วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เป็นเส้นตรง เว้นแต่ถูกกระทำด้วยแรงทำให้เปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่…

เกิดจากการมีมวลทำให้เกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน ซึ่งแรงทั้งสองจะมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศตรงกันข้าม…

ถ้าเรามีวัตถุวางอยู่เฉยๆ บนพื้น จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำต่อวัตถุนั้น จากกฎข้อ 1 ของนิวตัน ต้องมีแรงที่มาต้านแรงโน้มถ่วงเพื่อ…

ถ้าเรามีวัตถุที่ห้อยอยู่บนเพดานด้วยเชือกเบาจะมีแรงโน้มถ่วงมากระทำต่อวัตถุนั้น ในกรณีนี้ แรงที่มาต้านแรงโน้มถ่วง คือ แรงตึงเชือก…

แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยเกิดขึ้นบนผิวสัมผัสระหว่างวัตถุ…

การผสมกันของ กรด – เบส มี 3 กรณี
1. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาพอดีกัน (การไทเทรต)
2. กรด + เบส ทำปฏิกิริยาแล้ว
   2.1 กรดแก่เหลือ…

เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนอิเล็กตรอนโดยเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นไฟฟ้า หรือ ให้กระแสไฟฟ้าแล้วทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

เซลล์เชื้อเพลิงแบบเบส (Alkaline Fuel Cells, AFC) ใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือไพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นอิเล็กโทรไลต์…

สำนวนคืออะไร?
ภาษิตคืออะไร?
คำพังเพยคืออะไร?

Panya Society

คำทับศัพท์ / ศัพท์บัญญัติ

Panya Society

แบ่งออกได้ 3 ประเภท
1. ประโยคแจ้งให้ทราบ
2. ประโยคถามให้ตอบ
3. ประโยคบอกให้ทำ

Panya Society

เหตุผล/(เหตุ) = เกิดก่อน

ข้อสรุป/(ผล)  = เกิดหลัง

Panya Society

ขันธ์ 5 คือ รูป, เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ

Panya Society

หน้าที่ คือ สิ่งที่ต้องทำ ถ้าเป็นพลเมืองหรือมีตำแหน่งนั้นๆ  

Panya Society

เสถียรภาพ คือ ความมั่นคง

Panya Society

ลักษณะการแบ่งภาคตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ จะต้องแบ่งเป็น 6 ภาค…

Panya Society

ถ้าสิ่งที่นำเสนอออกมาสามารถตรวจสอบได้จริงๆ มีหลักฐานฝ่ายต่างๆ ที่สอดคล้องกัน จึงจะสามารถเชื่อได้…

Panya Society

การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นแนวโค้ง 2 มิติ ซึ่งแปลว่ามีความเร็วทั้งใน แกน x และ แกน y ตลอดการเคลื่อนที่ ยกเว้นที่จุดสูงสุดจะมี ความเร็วในแนวแกน x เท่านั้น

งานในทางฟิสิกส์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงมากระทำกับวัตถุให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกับแรงที่กระทำเท่านั้น

การที่เราดึงสปริงออกจากตำแหน่งสมดุลตอนแรก เป็นการทำให้เกิดพลังงานศักย์ที่เราเรียกว่า พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

เป็นปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ ซึ่งปริมาณนี้จะบอกถึงความพยายามที่วัตถุจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำต่อระบบแล้ว โมเมนตัมของระบบจะคงที่

การกลิ้งโดยไม่ไถลจะเป็นการเคลื่อนที่โดยกลิ้งแล้วผิวสัมผัสของวัตถุไม่ได้ครูดไปกับพื้นเลย

สมดุลกล คือ สภาพที่ระบบไม่เปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนที่

เมื่อแรง F มีค่ามากขึ้นจนแรง FN ไปอยู่ตรงขอบของวัตถุ แสดงว่าวัตถุจะเริ่มล้ม แต่ถ้าแรง F เท่ากับแรงเสียดทานสถิตมากสุด ก่อนที่ FN จะเลื่อนมาถึงขอบ วัตถุจะเริ่มไถล

จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานจะไม่หายไปไหนแต่สามารถเปลี่ยนพลังงานรูปอื่นแทน

เป็นสมบัติของวัตถุที่เมื่อวัตถุโดนแรงมากระทำจะทำให้วัตถุยืดหรือหด

เมื่อแรง F มีค่ามากขึ้นจนแรง FN ไปอยู่ตรงขอบของวัตถุ แสดงว่าวัตถุจะเริ่มล้ม แต่ถ้าแรง F เท่ากับแรงเสียดทานสถิตมากสุด ก่อนที่ FN จะเลื่อนมาถึงขอบ วัตถุจะเริ่มไถล

Panya Society

เสียงเป็นคลื่นตามยาว และเนื่องจากเสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่จึงเป็นคลื่นกล

ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับสองอย่าง
1. แอมพลิจูดของคลื่นเสียง
2. ความห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง

แรงที่ประจุทำกัน (ทั้งกรณีผลักและดูด) จะแปรผันตรงกับผลคูณของประจุทั้งสอง และแปรผกผันกับความห่างของสองประจุนั้นยกกำลังสอง

Panya Society

เพราะไฟฟ้าสถิต ในช่วงฤดูหนาว อากาศจะมีความชื้นต่ำ ก่อให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าได้ง่าย และถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้มากกว่าอากาศในช่วงฤดูร้อน

เมื่ออยู่ที่อุณหภูมิหนึ่ง กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนำนั้น

Panya Society

นิยามของของไหล คือ สิ่งที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามภาชนะที่บรรจุได้ เช่น ของเหลว และแก๊สต่าง ๆ

แก๊ส เป็นสถานะหนึ่งของสสารต่าง ๆ ซึ่งมีรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ

เมื่อสาดอิเล็กตรอนใส่สลิตคู่ แล้วนำฉากมารับ พบว่าอิเล็กตรอนสามารถเกิดการแทรกสอดได้ แสดงว่า อนุภาคสามารถทำตัวเป็นคลื่นได้

คือ เวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการสลายตัวจนเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งตอนเริ่มต้น

ในนิวเคลียสประกอบไปด้วย นิวตรอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า และโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวก และการที่ประจุบวกอยู่ใกล้กันโดยไม่ผลักกัน จะต้องมีแรงมาหักล้างกับแรงผลักนั้น เราเรียกแรงนั้นว่า แรงนิวเคลียร์ 

Panya Society

เป็นผลึกแข็งสีขาว ละลายในน้ำได้ง่าย มีธาตุไนโตรเจรเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 35% และใช้เป็นปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงพันธุ์พืช

โดยการรวมกฎของบอยส์ และชาร์ลเข้าด้วยกัน

Panya Society

ปริมาณสารตั้งต้น (reactant) ที่ลดลงหรือปริมาณสารผลิตภัณฑ์ (product) ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาในหนึ่งหน่วยเวลา

Panya Society

การแตกตัวของกรดและเบส
การแตกตัวของกรดอ่อน
การแตกตัวของเบสอ่อน…

Panya Society

มวลอะตอม มวลโมเลกุล
การคำนวณเกี่ยวกับโมล
ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ…

Panya Society

โมล
สารละลาย
โมลาริตี…

Panya Society

กฎของบอยล์
กฎของชาร์ล
กฎของเกย์ลุสแซก…

Panya Society

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กฎอัตราและค่าคงที่ของอัตรา (Rate Law and Rate Constant)…

Panya Society

ค่าคงที่สมดุล
ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุล (K)
ค่าคงที่สมดุลในเทอมของความดัน (Kp)…

Panya Society

การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ
pH และ pOH ของสารละลาย
เกลือกรด…

Panya Society

หน่วยมูลฐาน
คำนำหน้า
สัญกรณ์วิทยาศาสตร์…

Panya Society

การเคลื่อนที่แนวตรง
การเคลื่อนที่แนววงกลม…

Panya Society

แรงโน้มถ่วง
แรงตึงเชือก
แรงตั้งฉากกับพื้นผิว…

Panya Society

งาน
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
พลังงานศักย์สปริง…

Panya Society

การเคลื่อนที่แบบ Projectile
การเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic…

Panya Society

การชนแบบยืดหยุ่น
การชนแบบไม่ยืดหยุ่น…

Panya Society

ความร้อน
แก๊ส
แก๊สอุดมคติ…

Panya Society

ศูนย์กลางมวล
ความเร่งเชิงมุมคงที่
โมเมนต์ความเฉื่อย…

Panya Society

สมดุลต่อการเลื่อนที่
สมดุลต่อการหมุน
ความได้เปรียบเชิงกล…

Panya Society

ความดันของไหล
แรงลอยตัว
กฎ Pascal…

Panya Society

คลื่นกล
คลื่นเสียง
คลื่นแสง…

Panya Society

ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์นิวเคลียร์…

Panya Society

ไฟฟ้าสถิต
ไฟฟ้ากระแสตรง
แม่เหล็กไฟฟ้า…

Panya Society

รูปแบบและจำนวนข้อสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564

Panya Society

TAG:
TCAS (91) คลังข้อสอบ (13) คลังข้อสอบฟิสิกส์ (4) คอร์สpat2 (71) คอร์สติวpat2 (71) ติว9วิชาสามัญ (81) ติวฟิสิกส์ออนไลน์ (53) ติวสอบonet (87) ติวสอบหมอ (87) ติวสอบแพทย์ (87) ติวเข้าหมอ (87) ติวเข้าแพทย์ (91) ติวเคมีออนไลน์ (20) ติวเตอร์ฟิสิกส์ออนไลน์ (53) ติวโอเน็ต (87) ฟิสิกส์ (53) ฟิสิกส์ออนไลน์ (53) ภาษาอังกฤษ (4) ภาษาไทย (6) ภาษาไทยออนไลน์ (6) สรุปสูตร (21) สรุปสูตรฟิสิกส์ (14) สรุปสูตรเคมี (8) สอนฟิสิกส์ออนไลน์ (53) สังคม (7) สังคมออนไลน์ (7) เคมี (20) เคมีออนไลน์ (20) เรียนTCAS (91) เรียนพิเศษTCAS (91) เรียนพิเศษฟิสิกส์ (53) เรียนพิเศษภาษาไทย (6) เรียนพิเศษสังคม (7) เรียนพิเศษเคมี (20) เรียนพิเศษเคมีออนไลน์ (20) เรียนฟิสิกส์ (53) เรียนภาษาอังกฤษ (4) เรียนภาษาไทย (6) เรียนภาษาไทยออนไลน์ (6) เรียนสังคม (7) เรียนสังคมออนไลน์ (7) เรียนออนไลน์ (87) เรียนออนไลน์ภาษาไทย (6) เรียนออนไลน์สังคม (7) เรียนเคมี (20)